نویسنده = فرزام قره باغی کرده مهینی
تخمین تعداد سفرهای قابل همپیمایی در محلهای کار

دوره 29، شماره 109، دی 1400، صفحه 35-42

10.22034/road.2021.278755.1943

سید محمد سادات حسینی؛ فرزام قره باغی کرده مهینی