نویسنده = محمدرضا پارسائی آذر
طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 245-260

10.22034/road.2022.320106.2008

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ محسن ترابی؛ محمدرضا پارسائی آذر