طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل با استفاده از تکنیک نقشه مفهوم برند می باشد. شناسایی شیوه ارزشگذاری و شکل گیری مفاهیم مرتبط با مفهوم برند در ذهن مشتریان، راهنمایی برای دستیابی به این هدف است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان این دو برند بیمه در شهر تهران هستند و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی یا ترکیبی است. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه تا رسیدن به حد کفایت نظری بوده است و از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در مرحله دوم به روش خود ارزیابی بوده است و با استفاده از روش نقشه مفهومی برند تحلیل شده است. در نتیجه این مطالعه، نقشه نهایی مفهوم برند بیمه حمل و نقل ایران با تعداد ده تداعی اصلی شامل: کشور ایران، خطر، پول، دولتی بودن، آتش سوزی، مرگ، نمایندگی، سیستم سنتی، قدمت و حادثه و همچنین نقشه نهایی مفهوم برند بیمه حمل و نقل پاسارگاد نیز با تعداد ده تداعی اصلی شامل: دیعه، خطر، پول، هزینه، رانندگی، بیمه برتر، بانک پاسارگاد، جدید بودن، خصوصی بودن و نگرانی ترسیم شدند.

کلیدواژه‌ها


-ترکستانی، م.ص. بخشی­زاده برج، ک. و جاهدی، پ.، (1397)، "نگاشت شبکه تداعی‌های برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند"، مطالعات مدیریت گردشگری، 13(42)، ص. 41-65.
-زرافشان، س.، (1391)، "نگاشت شبکه وابستگی بانک ملت از منظر مشتریان با استفاده از روش نقشه مفهومی برند"، (­پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه شاهد-تهران.
-دهدشتی شاهرخ، ز.، (1398)، "نگاشت ادراکی شبکه تداعیات برند اپراتورهای داخلی با استفاده از نقشه مفهومی برند (مورد مطالعاتی: همراه اول)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، 6 (4)، ص. 109-134.
-دهدشتی شاهرخ، ز. بشیرپور، م.، (1398)، "نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند"،  فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 14(53)، ص. 60-79.
-عزیزی، ش. و بلورپارسا، .ر.، (1395)، "ترسیم شبکۀ تداعی‎های برند «بانک کشاورزی» و «بانک تجارت» با استفاده از فن نقشۀ مفهوم برند"، مدیریت بازرگانی، 8 (2)،
ص. 413-432.
-Aaker, D. A., (1996), “Building Strong Brands”, New York, N.Y.: The Free Press.
-Henderson, G.R., Iacobucci, D.  & Calder, B.  J., (1998), “Brand diagnostics:  Mapping branding effect using consumer associative networks”, European Journal of Operational Research, 111(2), pp.306–327.
-John, D. R., Loken, B., Kim, K., & Monga, A. B., (2006), “Brand concept maps: A methodology for identifying brand association networks”, Journal of Marketing Research, 43(4), pp.549–563.
-Keller, K. L., (2003), “Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge”, Journal of Consumer Research 29, No. 4,
pp. 595-600.
-Keller, K. L., (1993), “Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity”, Journal of Marketing, 57(1), pp.1–22.
-Kottemann, P., Plumeyer, A., & Decker, R., (2018), “Investigating feedback effects in the field of brand extension using brand concept maps”, Baltic Journal of رManagement, 13(1), pp.41–64.
-Smith, G. & French, A., (2011), “Measuring the changes to leader brand associations during the 0212 election campaign”, Journal of Marketing Management, 27 (7-8), pp.718-735.
-Wei, Y., (2014), “Using Brand Concept Maps to Examine the Extension of Ford and Jeep Brands”, LSU Master’s Theses, Retrieved from https://digitalcommons.lsu.edu.