کلیدواژه‌ها = زمانبندی پرواز
برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت

دوره 25، شماره 92، آذر 1396، صفحه 45-60

علیرضا رشیدی کمیجان؛ نسیبه جمشیدی