کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت خرابی­ها
بررسی تاثیر مشخصات روسازی بر عملکرد روسازی در مناطق مختلف آب و هوایی

دوره 23، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 57-73

حسن طاهرخانی؛ مونا مهدیزاده طالعی