کلیدواژه‌ها = ناوگان اتوبوس‎رانی BRT
بررسی و تحلیل اثرات اجرای ITS درکارایی سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد

دوره 25، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 47-56

صالح شریف طهرانی؛ محمد پورباقر؛ محمد حاجی جعفری