کلیدواژه‌ها = جاده‌های جنگلی
بررسی مروری روش های زیست مهندسی تثبیت شیروانی های خاکی جاده های جنگلی

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 181-194

10.22034/road.2022.326299.2027

زهره غلامی؛ آیدین پارساخو؛ مجید لطفعلیان؛ ایوب رضایی مطلق