بررسی مروری روش های زیست مهندسی تثبیت شیروانی های خاکی جاده های جنگلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشجوی دکترا، مدیریت جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/road.2022.326299.2027

چکیده

جاده‌های جنگلی عامل اصلی افزایش نرخ فرسایش و برهم زننده پایداری دامنه‌های طبیعی هستند. فرسایش فرآیندی است که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکان دیگر حمل می‌شوند. این تحقیق به بررسی روش‌های زیست-مهندسی تثبیت شیروانی‌های خاکی جاده‌های جنگلی می‌پردازد. با توجه به مروری بودن این مقاله از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با استفاده از موتور‌های جستجو‌گر و سایت‌های مختلف برای دسترسی به مقالات مانند مگیران، جهاد دانشگاهی، گوگل اسکولار، ساینس دایرکت و... مقالات مختلفی در زمینه فرسایش خاک، روش‌های تثبیت خاک با استفاده از تکنیک‌های زیست‌مهندسی و ... مورد بررسی و تجزیه ‌و ‌تحلیل قرار گرفت و نتایج به ‌دست‌ آمده عبارت است از: زیست‌مهندسی با شرایط زیست‌محیطی سازگار است. این روش علاوه بر کارکرد اصلی خود، باعث زیبایی منظر می‌شود. پروژه‌های مهندسی زیستی کمتر به تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین نیاز دارند، بنابراین در هزینه و اثرات منفی ناشی از استفاده این نوع تجهیزات صرفه‌جویی می‌شود. استفاده از گیاهان بومی موجب صرفه جویی در هزینه می‌شود.

کلیدواژه‌ها