کلیدواژه‌ها = مدیریت ترافیک
استفاده از مشارکت مردمی برای مدیریت ترافیک

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 213-221

10.22034/road.2022.320575.2010

سید محمد سادات حسینی؛ فرامرز زراعت پیما