استفاده از مشارکت مردمی برای مدیریت ترافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامی‌ امین، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

آمار بالای تصادفات رانندگی در کشور نشان می‌دهد که مشکلات بسیاری در مدیریت ترافیک کشور وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از مردم آمادگی همکاری و مشارکت برای رفع مشکلات ترافیکی را دارند، بنابراین لازم بود تا تحقیقی انجام شود که میزان استقبال کارشناسان راهنمایی و رانندگی در خصوص جلب مشارکت مردم برای مدیریت ترافیک را نشان دهد. در این تحقیق یک نظرسنجی چند گزینه ای طراحی گردید تا نظرات تعداد 44 نفر از کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را در مورد امکان جلب مشارکت مردمی برای اعمال قانون رانندگان متخلف و ایمن‌سازی معابر بررسی گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که به طور کلی افسران راهنمایی و رانندگی با جلب مشارکت مردمی برای اعمال قانون رانندگان متخلف موافق هستند، هر چند مجهز نمودن مردم به تجهیزات مستندسازی تخلفات را لازم می دانند. همچنین افسران راهور با مشارکت مردم برای ایمن سازی معابر موافق هستند. با توجه به موافقت افسران راهنمایی و رانندگی با جلب مشارکت مردمی، نهادهای دیربط با ترافیک می توانند افراد داوطلب و قابل اعتماد را برای مشارکت در مدیریت ترافیک جذب و سازماندهی نمایند. این افراد برای مشارکت در اعمال قانون رانندگان متخلف باید مجهز به تجهیزات مستندسازی تخلفات باشند.

کلیدواژه‌ها


-آدینه­وند، س. و غنی فتحی، ط.، (­1394­)، "حقوق متقابل مردم و نیروی انتظامی"، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 1، زمستان.
-امیری، م. و صفارزاده، م.، (1396)، "بررسی تأثیر
شیوه­های فرهنگ­سازی رسانه­ای بر ارتقاء مدیریت ترافیک"، فصلنامه علمی راهور، 1396(23), ص.73-100.         
-خمینی، ر. ا.، (1363)، "ملاقات با دولت، صحیفه امام،
ج. 19، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
1279 - 1368محل نشر : تهران، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ص. 33- 38.
-روزنامه شهروند، (1397)، "همیاران پلیس تصادفات را کم کردند"؟
 -عبدالرحمانی، ر. و کشتکار، ر.، (1393)، "بررسی تاثیرات تعامل سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرایم
در شهر کرمانشاه"، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،
سال نهم، شماره سوم، پاییز.
-غلامی­رزینی، م. وروایی، ا. و غلامی، ا.، (1397)، "تاثیر مشارکت سازمان­های مردم نهاد در ارتقای ایمنی ترافیک تهران بزرگ"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک،
شماره 51، ص. 85-108.
-کمالی، ا.، (1400)، "اهداف طرح همیار پلیس ویژه دانش آموزان".
-مرادی پردنجانی، ح.ا. رفیعی، ح.ر.، سعید­زاده، ح.ر.،
و رییسی سرتشنیزی، ع.، (1393)، "بررسی عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ مشارکت دانش‌آموزان با پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)"، فصلنامه انتظام اجتماعی، 6(4)، ص. 25-46.
-مطهری، م.، (1358)، "مجموعه آثار شهیدعلامه مطهرى (رحمت الله علیه)، ج. 17 حماسه حسینى، ناشر: انتشارات قدس رضوی، مشهد، ۱۳۹۱، ص.282.
-Brake Charity, (2021), “Running your Road Safety Week: Guidance for governments and NGOs, UK”, https://roadsafetyweek.org.
-Figueredo, Jorge Cesar, (2005), “Public Participation in Transportation: An Empirical Test for Authentic Participation”, Electronic Theses and Dissertations,
2004-2019. 442.   
 -Triplett, K., (2015), “Citizen Voice and Public Involvement in Transportation Decision-making: A Model for Citizen Engagement”, Race, Gender & Class,
22(3-4), pp.83-106. Retrieved May 1, 2021, from https://www.jstor.org/stable/26505351
-Wahl Charlotte, (2013), “Swedish municipalities and public participation in the traffic planning process”, Where do we stand? Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 50, April 2013,
pp. 105-112.