مدل‌سازی پیش‌بینی تصادفات فوتی در تقاطع‌های چراغ‌دار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده عمران و حمل‌ و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تقاطع­ها عامل تعیین کننده ظرفیت شبکه حمل و نقل بوده و هر گونه اختلالی نظیر تصادفات در آن­ها باعث کاهش شدید ظرفیت خواهد شد. وقوع تصادفات در تقاطعات به دلیل همگرا شدن جریان­های ترافیکی از آمار قابل توجهی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر تصادفات فوتی تقاطع­ها است. به همین منظور داده­های هندسی، ترافیکی، فوتی و وضعیت کنترل 65 تقاطع شهر اصفهان استخراج و در نرم افزار SPSS22  تحلیل شدند. این تحلیل با استفاده از مدل­سازی لگاریتم خطی پواسون، لگاریتم خطی دوجمله­ای منفی و رگرسیون خطی صورت گرفت. اصول مربوطه و کنترل مربوط به صحت کاربرد آن­ها نیز بررسی شد. نتایج حاصل از پژوهش برتری مدل دوجمله­ای منفی نسبت به دو مدل دیگر را نشان داد و مشخص شد 5 متغیر از جمله تعداد فاز در تقاطع، وجود دوربین، عرض معبر، عرض خط گردش به چپ و حجم عبوری مستقیم از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر ایمنی است.
 

کلیدواژه‌ها


- افندی­زاده، ش. عبدالمنافی، س. ا. و احمدی­نژاد، م.، (1386)، "مقایسه نتایج مدل­های آماری و شبکه عصبی در پیش­بینی تصادفات در تقاطعات"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهارم، شماره چهارم، ص. 339-355.
 
- سروری، ع. محمدزاده مقدم، ا. و صالحی، م.، (1397)، "توسعه مدل‌های منعطف کلان­گر پیش‌بینی فراوانی تصادفات با در نظرگیری وابستگی‌های فضایی و اثرات مشاهده نشده ناهمسان‌ساز"، فصلنامه مهندسی حمل ونقل، پذیرش شده برای چاپ.
 
- شفیعی نیک آبادی، م. و حکاکی، ا.، (1397)، "مدل پویای عوامل انسانی و وسیله نقلیه مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت در شهر تهران"، پژوهشنامه حمل و نقل، پذیرش شده برای چاپ.
 
- شیخ الاسلامی، ع. ا. و عزیزی، ل.، (1389)، "مدل­سازی تعداد در تقاطعات چراغ‌دار"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.
 
 
- عبدالهی، ر.، حق شناس، ح. و ریخته گران، ر.، (1398)، "مدل‌سازی همزمان تأثیر عوامل هندسی، توپوگرافی و دسترسی راه در تصادفات راه‌های برون‌شهری با عامل سازی و رگرسیون خطی تعمیم یافته"،  فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 11، شماره 1، ص. 1-20.
- قاسمی نوقابی، م. و آیتی، ا.، (1388)، "­پیش­بینی فراوانی تصادف­های جرحی در تقاطع­های چهارشاخه چرغ­دار"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره سوم، ص.22-38.
 
- معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، (1394)، "مطالعات جامع حمل و نقل اصفهان، شناسایی وضع موجود، بررسی مشکلات و راهکارهای کلان ایمنی تردد در شهر اصفهان"، ویرایش سوم.
 
-­Federal Highway Administration, (2010), “Highway Safety Manual”, American Association of State Highway and Transportation Officials. 
 
-­Greibe, P., (2003), “Accident Prediction Models for Urban Road”, Accident Analysis and Prevention, Vol.35, No.2, pp. 273-285.
 
-­National Highway Traffic Safety Administration, (2003), “Traffic Safety Facts”, U.S. Department of Transportation.
 
-­Persaud, B. Lord, D. and Palmisano, J., (2002), “Calibration and Transferability of Accident Prediction Models for Urban Intersections”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,  Vol.1784, No.1, pp. 57–64.  
     
- Pichering, D. Hall, R.D. and Grimmer, M., (1986), “Accident at Rural Tjunctions”, Transport and Road Research Laboratory, Department of Transport, Crowthhome, Berkshire.  Research Report 65.
 
- Roshandeh, A.M. Agbelie, B.R.D.K. and Lee, Y., (2016), “Statistical modeling of total crash frequency at highway intersections”, Journal Traffic and Transportation engineering, Vol.3, No.2, pp. 166-171.
 
-­Salifu, M., (2004), “Accident Prediction Models for Unsignalised Urban Junction in Ghana”, IATSS Research, Vol.28, No.12,
pp. 68-81. 
 
- Xu, X. Wong, S.C. and choi, K., (2014), "A two bivariate logistic-Tobit model for the safety analysis of signalized intersections", Analytic methods in Accident Research, Vol.3, No.4, pp.1-10.