مکان گزینی مسیرهای بهینه دوچرخه سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار نمونه مطالعه:(شهرآباده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدرس گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

چکیده

دوچرخه سواری از دیرباز به عنوان یکی از مهم ترین نوع سیستم حمل ونقلی درجوامع مختلف مورد توجه بوده است. اما با ظهور خودروها در جوامع، این سیستم کارایی خودرا از دست داده و اندک اندک جای خود را به سیستم حمل ونقل موتوری واگذار کرده. با روی کار آمدن واژه توسعه پایدار در حمل ونقل، جوامع مختلف روی به استفاده ازدوچرخه آوردند، یکی از شهر های که متخصصین شهری میتوانند در زمینه دوچرخه سواری برنامه ریزی کنند شهر آباده از توابع استان فارس است، چرا که روز به روز روند رشد وتوسعه این شهر درحال افزایش و استفاده از وسایل نقلیه موتوری روند شتابانی را طی می کند، این پژوهش باهدف بررسی اصول و ضوابط طراحی مسیرهای دوچرخه در این شهر و همگام سازی توسعه حمل ونقلی آن با دیگر شهرهای ایران صورت پذیرفته.‌ بررسی ها نشان دهنده‌ی مشکلاتی از جمله:کم عرض بودن معابر، کف سازی های نامناسب، وجود پارکینگ های حاشیه ای، عدم وجود زیرساخت های دوچرخه سواری و ملاحظات اقتصادی و نقاط قوتی از جمله: شیب مناسب معابر، زیبایی بصیر، اندازه وشکل مناسب شهر، تمایل به رشد وتوسعه شهر توسط ساکنان، وضعیت آب وهوامیباشد.تجزیه وتحلیل و مقایسه معیارهابا ضوابط طراحی بخوبی نشان داد که این شهر قابلیت استفاده سیستم حمل ونقل دوچرخه محور را داراست، باتوجه به تحلیل AHP متحصصین الویت طراحی، خیابان استقلال اولویت اول، فلکه معلم تافلکه ولیعصر اولویت دوم، فلکه آزادی تا فلکه ولیعصر اولویت سوم و فلکه انقلاب تافلکه ولیعصر اولویت چهارم را از نظر اجرای مسیر های دوچرخه سوراری دارا میباشند.

کلیدواژه‌ها