بررسی روش‌های جدید تعیین سطح آستانه مقاومت لغزشی و مقایسه با روش‌های تک نقطه‌ای و مدل NUS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی‌، تهران، ایران

چکیده

سطح آستانه مقاومت لغزشی(TL)­ فرایندی است که به طور گسترده در مدیریت روسازی بکار می­رود تا حداقل مقاومت لغزشی اندازه­گیری شده را به طور استاندارد به عنوان آستانه برای فعال سازی تعمیر و نگهداری هر بخش از روسازی که دارای مقاومت لغزشی کمتری نسبت به این آستانه باشد، جهت ایمنی رانندگی در سطح مرطوب و خطرناک را تعیین نماید. روش­های مختلفی جهت تعیین سطح آستانه مقاومت لغزشی در کشورهای مختلف (بسته به شرایط اقلیمی آنها) به کار گرفته می­شود. تعیین دقیق آستانه مقاومت لغزشی دارای اهمیت فراوان است و همچنین اجرای به موقع آن باعث جلوگیری بسیاری از تصادفات می­گردد. تا­کنون روش­های تک نقطه ای مختلفی جهت تعیین آستانه مقاومت لغزشی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است از جمله: روش سه نقطه روی منحنی، روش کل کشوری، گروه­بندی نمودار درختی و سلسله مراتبی و... از آنجایی که اندازه­گیری تک نقطه­ای مقاومت لغزشی برای نشان­دادن عملکرد مقاومت لغزشی در یک سطح روسازی دقیق نیست. لذا، این محدودیت عمده مدل­های تک نقطه­ای را می­­توان با استفاده از مدل­های مقاومت لغزشی دو پارامتری یعنی مدل مقاومت لغزشی Penn State و مدل شاخص اصطکاک بین المللی­PIARC(IFI)­، مدل کل کشوری CRR-SN برطرف کرد. مدلNUS  یکی از آخرین مدل­هایی است که بطور دقیق تر جهت تعیین آستانه  استفاده شده و به کارگیری هریک از انها در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


- سلیمانی­کرمانی، م.ر.، (1397)، "سنجش سرعتی مقاومت لغزشی پیوسته شبکه راه­ها­ی آسفالتی و بتنی برای ایران"، مجله جاده، شماره95­. ص.161-174.
 
- سلیمانی­کرمانی، م.ر.، (1398)، "تعیین سطح آستانه مقاومت لغزشی روسازی راه­ها­"، مجله جاده، شماره 100­، ص. 138-119.
 
-ADINA R&D Inc.,  )2005(, “ADINA Theory and Modeling Guide Volume I: ADINA Solids and Structures, ADINA R&D Inc.,  Watertown, Massachusetts”. Andriejauskasa.
 
-ASTM E1859/E1859M – 11, (2015), “Standard Test Method for Friction Coefficient Measurements Between Tire and Pavement Using a Variable Slip Technique”.
 
-ASTM E1911-09ae1, (2015), “Standard Test Method for Measuring Paved Surface Frictional Properties Using the Dynamic Friction Tester”.
 
-ASTM E1960-07, (2015), “Standard Practice for Calculating International Friction Index of a Pavement Surface”, standard by astm international.
 
-ASTM E2157­–­15, (2015),­ “Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Properties Using the Circular Track Meter”.
 
-ASTM E274/E274M–11, (2011), “Standard Test Method for Skid Resistance of Paved Surfaces Using a Full-Scale Tire”. ASTM International, West Conshohocken, PA.
 
-ASTM E303 – 93 (2018), “Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester”.
 
-ASTM E501 – 08, (2015), “Standard Specification for Standard Rib Tire for Pavement Skid-Resistance Tests.
 
-ASTM E524 – 08, (2015), “Standard Specification for Standard Smooth Tire for Pavement Skid-Resistance Tests.
 
-ASTM E670 – 09, (2015), “Standard Test Method for Testing Side Force Friction on Paved Surfaces Using the Mu-Meter.
 
-Baran, E., (2009), “Slide Presentation on Skid Resistance & Texture Data Collection.
 
-British Standard BS 7941-1 (2006), “Methods for Measuring the Skid Resistance of Pavement Surfaces”. Sideway-Force Coefficient Routine Investigation Machine. British Standards Institution, Bristol, UK.
 
-Douglas I. Anderson, P.E., (2013) “Skid Correction Program User’s Manual Prepared For: Utah Department of Transportation Research Division Submitted By: University of Utah Department of Civil & Environmental Engineering, Experiment Station, Ames.
 
- Henry, J J, ABE, H, Kameyama, S, Tamai, A, Kasahara, A, Saito, K. (2000) “Circular Texture Meter (CTM) and the Dynamic Friction Tester (DFT), 4th International Symposium on Pavement Surface Characteristics of Roads and Airfields), Nantes, France.
 
-FHWA/OH-2008/11, Ohio Department of Transportation, Columbus, OH.
 
-Fwa T.F.,­"  Skid resistance determination for pavement management and wet-weather road safety", International Journal of Transportation Science and Technology, Volume 6, Issue 3, September 2017, pp.217-227.
 
-Fwa T.F., (2017), “International journal of Transportation Science and Technology”,  pp.217-227.
           
-G. Pottinger and T. J. Yager, Ed.,  (2017), “American Society for  Testing and Materials”, pp. 3–25.
 
-Gardziejczyk, W. Wasilewska, M., (2012), “Assessment of skid resistance of asphalt mixtures in laboratory conditions”. Archive of civil engineering, Vol.58, (4), pp.521- 534.
 
-Gothie, M., (1996), “Relationship  between Surface Characteristics and Accidents”, in Proceedings of 3rd International Symposium on Pavement Surface Characteristics, pp.271–281.
 
 -Haavasoja, T. Pilli-Sihvola, Y., (2010), “Friction as a measure of skidpery road surfaces”, in Proceedings of the 15th SIRWEC Conference, Quebec City, Canada.
 
-Haavasoja, T.; Pilli-Sihvola, Y. (2010), “Friction as a measure of skidpery road surfaces”, in Proceedings of the 15th SIRWEC Conference, Quebec City, Canada.
 
 
-Henry J.J., (1986), “Tire  Wet-Pavement Traction Measurement: A State-of-the-Art Review. ASTM Special Publication STP 929, The  Tire  Pavement Interface”.
 
-Henry, J. J. (1986), “Tire  Wet-Pavement Traction Measurement: A State-of-the-Art Review”. The  Tire  Pavement Interface, ASTM STP 929. In:  Pottinger, M.G., Yager, T.J. (eds.), American Society of Testing and Materials, Philadelphia, pp.  47–60.
 
-Highway Research Board, (1972), “Skid Resistance. National Cooperative Highway Research Program Synthesis of Highway Practice 14”. Highway Research Board, National Academy of Sciences, Washington, DC, USA.
 
 
 
 
 
-Larson, R.N., Smith, K. D., (2008), “Relationship between Skid Resistance Numbers Measured with Ribbed and Smooth Tire  and Wet-Accident Locations”.
 
-Leu,  M.C.,  Henry, J.J., (1983), “Prediction of  Skid Resistance as a Function of  Speed from Pavement  Texture. Transportation  Research Record, No.  946”, Transportation  Research Board, Washington, DC.
 
 
 
-Moyer, R.A. (1934), “Skidding Characteristics of Automobile Tires on Roadway Surfaces and Their Relation to Highway Safety. Bulletin 120, Iowa Engineering.
-NZ Transport Agency, “Specification for State Highway Skid Resistance.
 
 
 
 
-PeiChoua Cheng –Chia, ChunLeeaAi-ChinChenbCherng-YannWu, (2017), "Using a constructive pavement texture index for skid resistance screening", International Journal of Pavement Research and Technology, Volume 10, Issue 4, July, pp. 360-368.
 
 
 
-Speir, R., Barcena, T., Desaraju, P.R. (2009), “Development  of Friction Improvement Policies and Guidelines for the  Maryland State  Highway Administration”.
 
 
-Vorobjovasa, T. Mielonasb, V., (2014), “Evaluation of skid resistance characteristics and measurement method”, In:  Proc. 9th International, Conference on Environmental Engineering, pp.22–23.
 
 
-Waka Kotahi. (2010), “Specification for state highway skid resistance management” NZTA, NZ Transport Agency, T10 Specification.
 
-Wambold, J.C., Antle, C.E., Henry,J.J., Rado, Z., (1995), “International PIARC Experiment to Compare and Harmonize Texture and Skid Resistance Measurements”.
-Wasilewska. M. a, Gardziejczyk W a, Gierasimiuk P., (2016), “a Evaluation of Evaluation of skid resistance of exposed aggregate concrete pavement in the initial exploitation period.
 
-Wilson, D.J. and Dunn, R. (2005),
”­Analyzing Road Pavement Skid Resistance”. ITE 2005 Annual Meeting and Exhibit Compendium of Technical Papers, Melbourne, pp.7-10.
 
-Wouter van Bijsterveld & Miguel A. del Val, (2015), “Towards quantification of seasonal variations in skid resistance measurements”,
pp. 477-486.