رابطه فاصله زمانی و مکانی بین استراحتگاه های وسایل نقلیه سنگین و تصادفات در مسیرهای بین شهری (مطالعه موردی:جاده اصلی زنجان-میانه و آزادراه زنجان-تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

افزایش حوادث رانندگی یکی از مهمترین خطرات تهدید کننده زندگی انسانها در جهان می باشد. تصادفات وسایل نقلیه سنگین نیز در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. زیرا وسایل نقلیه سنگین نقش مهمی در اقتصاد کشورها و مخصوصا در کشور ایران دارند. تحقیقات اخیر نشان می دهد تصادفات وسایل نقلیه سنگین رو به افزایش است، بنابراین بررسی دلایل آن امری ضروری به نظر می رسد. در بسیاری از تحقیقات، خستگی، خواب آلودگی، اضطراب و خشم از عوامل مهم در تصادفات وسایل نقلیه سنگین می باشند. در کشور ایران نبود امکانات رفاهی جاده ای و نبود استراحتگاه های مناسب، فاصله مکانی و زمانی نامناسب توقف گاه ها از دلایل بسیار مهم در مشکلات رفتاری رانندگان به شمار می روند. به همین دلیل هدف این تحقیق بررسی فاصله زمانی و مکانی بین استراحتگاه های وسایل نقلیه سنگین و تصادفات در مسیرهای بین شهری (مطالعه موردی:جاده قدیم زنجان-میانه و آزادراه زنجان-تبریز) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه رانندگان وسایل نقیله سنگین در این آزاد راه می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 170 نفر برآورد شد. اطلاعات حاصل از آن با استفاده از روش های آماری توصیفی تلخیص و طبقه بندی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری استنباطی کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است که فاصله زمانی و مکانی و همچنین امکانات استراحتگاه ها تأثیر معنی داری در کاهش تصادفات جاده ای دارد. همچنین مدلی براساس فاصله مکانی و زمانی استراحتگاه ها برازش گردید.

کلیدواژه‌ها


-احمدی، د.، (1389)، "بررسی نقش وسایل نقلیه سنگین در تصادفات جاده­ای مورد مطالعه: محور هراز"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 5، ص.17.
-مقصودی­پور، م. پویاکیان، م. و مرادی ر.، (1395)، "خستگی و خواب آلودگی در رانندگان"، طب کار، دوره 8، شماره 2، ص.90-110.
-حبیبی نوخندان، م. و عزیزی، ق.، (1383)، "آب و هوا و ایمنی کوهستانی ایران (مطالعه موردی: جاده هراز و فیروزکوه)"، رساله دکتری در رشته اقلیم‌شناسی، به راهنمایی دکتر قاسم عزیزی، دانشگاه تهران.
-دیزج، ا. ا.، (1390)، "عوامل مؤثر بر تصادفات ترافیکی وسایل نقلیه موتوری سنگین نمونه موردی مناطق 4، 15 و 21 شهر تهران در سال 89-1390"، دوازدهمین کنفرانس
بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل ترافیک تهران.
-احمدی ع، قلیچ خانی ب، (1395)، "اولویت­بندی و سطح بندی استراحتگاه­های گردشگری بین راهی"، مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) 11،
ص. 105-126.
-زایرزاده، ک. ب. ع.، (1385)، "روش گام به گام ایمن سازی و انجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه­خیز و مطالعه موردی چند نقطه حادثه­خیز استان خراسان، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران تهران.
-علوی، س.، (1394)، "ویژگی­های شناختی-رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی سال 1393-1392 مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، 13،
ص. 232-223.
-وهاب زاده، ا.، (1387)، "تأثیر عامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی آزاد راه کرج-قزوین در سال 84 و راه­های کنترل و کاهش آن"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال سوم شماره 8.
-Anderson, N. J., Smith, C. K., & Byrd, J., (2017), “Work related injury factors and safety climate perception in truck drivers, 60(8), pp.711-723.
-Bernard, J. M., & Mondy, C. M., (2016), “Correlation of driver gender with injury severity in large truck crashes in Missouri”, (2585), pp.49-58.
-Choi, S., Oh, C., & Kim, M., (2014), “Risk factors related to fatal truck crashes on Korean freeways”, 15(1), pp.73-80.
 -Haleem, K., Alluri, P., Gan, A. J. A. A., & Prevention, (2015), “Analyzing pedestrian crash injury severity at signalized and non-signalized locations”, 81, pp.14-23.
-Naik, B., Tung, L.-W., Zhao, S., & Khattak, A. J. J. J. o. s. r., (2016), “Weather impacts on single-vehicle truck crash injury severity, 58, pp.57-65.
-Seen KS, Bahri Mohd Tamrin Sh, Goh YM., (2010), “Driving Fatigue and Performance among Occupational Drivers in Simulated Prolonged Driving”, Glob J Health Sci. 2(1), pp.167-177.