برآورد سهم کریدورهای ایران از تجارت بلوک‌های اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

استفاده از مدل‌های مقداری، می‌تواند ابزاری مناسب برای برنامه‌ریزی یا ارزیابی باشد. دراین راستا با توجه به چند وجهی بودن ترانزیت(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حمل‌و‌نقلی)، برآورد اندازه بازار و سهم کریدورهای ایران برای برنامه‌ریزی الزامی است. دراین مقاله درابتدا با استفاده از مدل‌ جاذبه و بررسی روند تجاری بین بلوک‌های اقتصادی در منطقه و فرامنطقه، پتانسیل ترانزیت برآورد و برای آینده پیش‌بینی شده است. پس از آن، با استفاده از مدل لجیت، سهم ایران از بازار ترانزیت برآورد شده است. نتایج حاکی است که، میزان تقاضای کنونی بارترانزیتی 92 میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به پیش‌فرض‌های اقتصادی به 118 میلیون تن بررسد. زمان سیر از طریق کریدورهای ایران بدون در نظر گرفتن بلوک چین-ترکمنستان تا 70 درصد پتانسیل کاهش دارد. همچنین احتمال جذب بلوک‌های اقتصادی ترکیه-ترکمنستان، هند-اکراین، هند-قفقاز به کریدورهای ایران 75 درصد، ترکیه-هند، ترکیه-امارات، چین-اکراین، هند-روسیه 73 درصد و همچنین احتمال جذب بارهای تجاری بین کشورهای چین-ترکمنستان و روسیه-امارات به کریدورهای ایران 20 درصد تخمین زده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


-احدی، ح.ر. و ضیاتباراحمدی، س.ح.، (1392)، "تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار؛ مطالعه موردی محور سرخس–بندر عباس‎"، مهندسی حمل و نقل، 5(2).
-معاونت حمل‌و‌نقل وزارت مسکن راه، شهرسازی، (1397)، "ترانزیت در ایران".
-Agresti, A., (2012), "Categorical Data Analysis", 3rd Edition.
-Aguiar, G. and Practice, E. C.gazdaság, (2019), “The Gravity Model for Trade Theory,” Review of Economic Theory and practic.
-Baser, S. O. and Acik, A., (2018), “The relationship between economic activities and rail freight transport,” Pressacademia, Emerald Group Publishing Limited, 5(3), pp. 182–193.
-Bensassi, S. et al., (2015), “Relationship between logistics infrastructure and trade: Evidence from Spanish regional exports”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier Ltd, 72, pp. 47–61.
-Choi, B.Y., Sun, J.Y., Bang, H.K., Na, S.K., Lee, B.R. and Choi, Y. J., (2014), "Trade Facilitation Status of GTR Member Countries and Subregional Cooperation", Korea Institute for International Economic Policy.
-Cirulis, Mikus and Cirulis, Maris, (2017), “Design and Construction of Railway Snowfall Protection Structure on Baku-Tbilisi-Kars Railway Corridor”, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, pp.­81–90.
-ESCAP, (2011), "Study report on
sub-regional trade and transport cooperation in Mongolian trade corridors", Bangkok.
-Foo, N., Lean, H. H. and Salim, R., (2019), “The impact of China’s one belt one road initiative on international trade in the ASEAN region”, North American Journal of Economics and Finance, Elsevier Inc.
-De Jong, G. et al., (2013), “Recent developments in national and international freight transport models within Europe”, Transportation, pp. 347–371.
-Kiran, S. et al., (2018), "determining the trade potential of trade between Pakistan ans SAFATA countries using gravity model", City University Research Journal, 8(2),
pp. 143-154.
 
-Krechetova, V.,ui, (2014), "Northeast Asian Transport Corridors: Potential and Development under the Greater Tumen Initiative", International Forum on Shipping, Ports and Airports (IFSPA).
-Meersman, H. et al., (2016), “Challenges and future research needs towards international freight transport modelling”, Case Studies on Transport Policy, 4(1), pp. 3–8.
-Milaković, A. S. et al., (2018), “Current status and future operational models for transit shipping along the Northern Sea Route”, Marine Policy, 94, pp. 53–60.
-Moon, D. S., Kim, D. J. and Lee, E. K., (2015), “A study on competitiveness of sea transport by comparing international transport routes between Korea and EU,” Asian Journal of Shipping and Logistics. Korean Association of Shipping and Logistics, Inc., 31(1),
pp. 1–20.
-Moore, D. F. and Christensen, R., (1999), “Log-Linear Models and Logistic Regression,” Journal of the American Statistical Association, 94(445), pp. 348.
-Preston, J., (2008), “Competition in transit markets,” Research in Transportation Economics, 23(1), pp. 75–84.
-Rodemann, H. and Templar, S., (2014), “The enablers and inhibitors of intermodal rail freight between Asia and Europe,” Journal of Rail Transport Planning and Management. Elsevier, 4(3), pp. 70–86.
-Tavasszy, L. A., Ruijgrok, K. and Davydenko, I., (2012), “Incorporating Logistics in Freight Transport Demand Models: State-of-the-Art and Research Opportunities”, Transport Reviews, pp. 203–219.
-Yılmaz, M. L., & Talash, F., (2017), “Afghanistan’s Integration to the New Silk Route”, Turkish Journal of Police Studies/Polis Bilimleri Dergisi, 19(3).