دوره و شماره: دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 1-250 
اثر لیگنین و روغن سویا بر خصوصیات رئولوژیکی قیر

صفحه 261-276

10.22034/road.2022.159684

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی