بررسی اثر مدول الاستیسیته، مدول برشی، نسبت میرایی و سرعت موج برشی در تحلیل دینامیکی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

10.22034/road.2021.107905

چکیده

هدف از انجام این مقاله بررسی نقش پارامترهای دینامیکی خاک شامل نسبت میرایی، مدول برشی، مدول الاستیسیته و بررسی سرعت موج برشی در بخش‌های مختلف، آشنایی با روش‌های اندازه‌گیری هر یک از این پارامترها و تاثیر شرایط مختلف بر روی این پارامترها در دینامیک خاک می‌باشد. روش پژوهش مروری بر منابع و ماخذ موجود بر پارامترهای دینامیکی خاک شامل نسبت میرایی، مدول برشی، مدول الاستیسیته و سرعت موج برشی می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش ساختار خاک تاثیر مستقیمی بر روی خواص دینامیکی خاک دارد و هرچه مقدار سرعت موج برشی بیشتر باشد، خاک ساختگاه سخت‌تر و از کیفیت بیشتری برخوردار هست.تقریبا تمامی پروژه‌های عمرانی بر روی خاک احداث می‌شوند بنابراین شناخت دقیق و صحیح از خاک و مشخص نمودن رفتار پارامترهای دینامیکی خاک می‌تواند در جهت ارائه یک طراحی ایمن و اقتصادی تاثیر‌‌‌گذار باشد. از میان خاصیت‌های دینامیکی خاک مدول برشی، نسبت میرایی و مدول الاستیسیته از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و همچنین روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری این پارامترها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-جعفری، م. رزم‌خواه، ا. و شفیعی، ع.، (1381)، "خصوصیات دینامیکی خاک­های ریزدانه جنوب تهران"، نشریه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، دوره چهارم، شماره1، ص. 25-36.
-قنبری، ع.، (1386)، "مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران"، نشریه علوم زمین، سال هجدهم، شماره71، ص. 3-8.
-غیاثیان، ح. جمشیدی چناری، ر. شاه‌نظری، ح. و طبرسا، ع.، (1387)، "بررسی رفتار دینامیکی ماسه ریز مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در جعبه"، نشریه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال دهم، ص. 195-203.
 -میر محمد حسینی، م. (1388)، "اصول و مبانی دینامیک خاک"، تهران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
-هاشمی طباطبایی، س. سلامت، ا. و محمدی، ا.، (1390)، "رده‌بندی نوع زمین با استفاده از سرعت موج برشی در گستره شهر شیراز بر اساس آیین‌نامه‌های ساختمانی"، نشریه علوم زمین، سال بیست و یکم، شماره82، ص. 215-222.
-گرمرودی، ر.، (1393)، "دینامیک خاک"، تهران، www.Icivil.ir.
-امینی آهی دشتی، ر. و حداد، ع.، (1394)، "پیش‌بینی ضریب عکس‌العمل بستر با استفاده از سختی برشی در کرنش‌های کوچک"، نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، دوره چهل و هفت، شماره2، ص. 67-79.
-لکی روحانی، ع. و عباسیان، م.، (1394)، "تحقیق بر روی مقاومت برشی فصل مشترک خاک-ژئوگرید با استفاده از آزمایش برش مستقیم"، نشریه مجله، دوره بیست و سوم، شماره 81، ص. 49-56.
-مهرپروژه، ا. آقائی، ج. و مقدس تفرشی، ن.، (1394)، "بررسی اثر تسلیح خاک با ژئوگرید برپارامترهای مقاومتی بستر راه"، نشریه جاده، دوره بیست و سوم، شماره 84، ص. 219-231.
-آقائی، ج. مهرپروژه، ا. و اسماعیلی، م.، (1394)، "بررسی عملکرد و مبانی طراحی خاکریز مسلح با ژئوسل"، نشریه جاده، دوره بیست و سوم، شماره 85، ص. 247-256.
-آقایی آرایی،ع.، (1395)، "مدول برشی حداکثر و نسبت میرایی ماسه و شن داسیتی" نشریه زمین‌شناسی مهندسی، جلد10، شماره1، ص.3244-3227.
-جعفریان، ی. و جاودانیان، ح.، (1396)، "ارزیابی رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی"، نشریه علوم و مهندسی زلزله، سال چهارم، شماره1، ص. 27-36.
-شعاری شعار، م.، (1396)، "دینامیک خاک"، تهران، نوآور.
-بهادری، ه. و فرضعلی‌زاده، ر.، (1397)، "تاثیر پودر لاستیک بر رفتار دینامیکی و مقاومت روانگرایی ماسه­های اشباع"، نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد12، شماره3،
ص. 409-428.
-غفارپور جهرمی، س. و محمدی، س.، (1398)، "بررسی تاثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای و تحلیل و طراحی ساختمان‌ها" مجله ژئوفیزیک ایران، جلد13، شماره1، ص. 56-71.
-Presti, D. C. F. LO., Jamiolkowski, M., Pallara, O., Cavallaro, A. and Pedroni, S., (1997), “shear modulus and damping of soils”, Journal of Geotechnique, Vol. 47, No. 3, pp. 603-617.
-WANG, G. X. and KUWANO, J., (1999), “Shear Modulus and Damping of Clayey Sands”, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 3, No, 2, pp. 271-285.
-Troncoso, J.H. and Garces, E., (2000), “Ageing effects in sher modulus of soils”, Journal of Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 19, pp. 595-601.