دوره و شماره: دوره 29، شماره 108، مهر 1400، صفحه 1-200 
تأثیر خودروهای خودران و هوشمند بر ایمنی جریان ترافیک

صفحه 51-62

10.22034/road.2021.138099

آرمین سپهری راد؛ سروش معمارمنتظرین؛ محمود صفارزاده