بررسی روش‌های طراحی لرزه‌ای دیوارحایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران ومعماری، دانشگاه ملایر، ایران

10.22034/road.2021.107906

چکیده

هدف‌ از انجام این تحقیق، بررسی بر روش های طراحی لرزه ای دیوار های حایل می‌باشد. با مطالعه روش های طراحی دیوارحائل، رفتار لرزه ای دیوارهای حائل در مقابل بارهای دینامیکی، طراحی لرزه ای و پایداری این سازه ها در خلال وقوع زلزله بررسی گردید. فشارهای جانبی کلی در خلال ارتعاشات زلزله، فشارهای استاتیکی که قبل از وقوع زلزله به وجود می‌آیند و فشارهای دینامیکی که در اثر زلزله تولید می‌شوند، هستند و پاسخ دیوار از هردو فشار متاثر می‌گردد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که اگر امکان جابه جایی ) لغزش(، چرخش یا تغییرشکل حائل به مقداری که بتواند فشار فعال خاک را بسیج کند وجود داشته باشد از فشارهای دینامیکی موثر بر دیوار از طریق روش‌های استاتیکی یا شبه استاتیکی مونونوبه - اوکابه استفاده می‌شود و در صورت عدم انعطاف پذیری حائل (دیوارهای ثابت)، تحلیل الاستیک صورت می‌گیرد. همچنین از متداول ترین روش‌های تحلیل دینامیکی شامل روش شبه استاتیکی مونونوبه - اوکابه، روش استیدمن - زنگ، روش وود و روش وسترگاد است، که این روش‌ها قابل توسعه هستند.

کلیدواژه‌ها