دوره و شماره: دوره 29، شماره 109، دی 1400، صفحه 1-200