بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به‌جای استفاده از حمل‌ و نقل عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد،‌ دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

یکی از دغدغه‌های مهم شهرهای بزرگ، حجم بالای ترافیک است، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، ایمنی بیشتری را به‌همراه دارد و یک راه‌حل اثبات شده برای حل این معضل است. به دلایلی که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود، افراد بسیاری علاقه‌مند به استفاده از موتورسیکلت در سطح شهرها هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به‌جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی در شهر قم است. با مصاحبه با خبرگان، متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از موتورسیکلت تعیین شدند؛ متغیرهایی شامل: عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به کیفیت زیرساخت، عوامل مربوط به ترافیک شهری و عدم وجود فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی. در این تحقیق، از روش توصیفی- پیمایشی برای بررسی فرضیه‌ها و پاسخ‌گویی به سوالات تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، شامل موتورسواران متخلفی است که موتورسیکلت آنها در یک ماه اخیر توقیف شده است؛ حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 341 نفر تعیین شد. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز در این تحقیق از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده است. در این تحقیق از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و سپس از مدل معادلات ساختاری جهت روایی پرسشنامه استفاده شده است. جهت تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و بررسی فرضیه‌های تحقیق از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، هر چهار فرضیه با اطمینان 95 درصد تائید شدند. یعنی متغیرهای عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به کیفیت زیرساخت، عوامل مربوط به ترافیک شهری و عدم وجود فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی بر گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت در شهر قم تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


-آمار شهر، (1397)، "آمار شهری و حمل و نقل"، قم: شهرداری استان قم.
 
-پورحاجی، ع.، (1393)، "دستورالعمل ایمنی راه برای سیاستگذاران و مدیران اجرایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد"، چاپ اول.
 
-خاکساری، ع. و طهماسبی تهرانی، ش.، (1391)، "توسعه حمل‌ونقل همگانی محور"، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران: سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
 
-شیرازی، ج. و هداوندخانی، م.، (1394)، "بررسی عوامل مرتبط با حوادث جاده‌ای موتورسیکلت‌رانان"، تهران: هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار.
 
-عراقی، ع. و واحدیان، م.، (1392)، "بررسی مستعدکننده و آسیب‌های ناشی از تصادفات با موتورسیکلت در شهرستان مشهد سال 1384"، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، دوره 13، شماره 1، بهار.
 
-مدقالچی، ع. و بهشتی، ا.، (1392)، "بررسی تصادفات موتورسیکلت در استان زنجان و شناسایی عوامل مؤثر و راه‌کارهای کاهش آن"، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده­ای و ریلی.
 
-مدنی پور، ع.، (1390)، "طراحی فضای شهری"، ترجمه: فرهاد مرتضایی، تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
 
-مرکز شماره گذاری راهور قم، (1397)، "آمار موتورسیکلت­های پلاک شده"، مرکز شماره گذاری پلاک، قم: راهور
استان قم.
-Clabaux, N.; Brenac, T., (2015), “Motorcyclists’ Speed and “Looked-But-Failed-To-See” Accidents", Accident Analysis & Prevention”, Vol. 49, pp. 73-77.
 
-Hine, J., (2013), “Integration, Integration, Integration planning For Sustainable and Integrated Transport Systems In new Millennium”, Journal of Transport Policy, Vol. 7.
-Law, T.; Noland, B., (2014), “Factors Associated With The Relationship Between Motorcycle Deaths And Economic Growth, Accident Analysis & Prevention”, Volume 41, Issue 2, March 2009,
pp. 234-240.
 
-Markogiannakis, M. (2013), “Motor Vehicle Trauma: Analysis of Injury Profiles by Road-User Category.”, Emerge Med J. Jan; 23(1), pp. 27-31.
 
-Morawetz, C.; Alexandrowicz, R.W.; Heekeren, H.R., (2017), “Successful emotion regulation is predicted by amygdala activity and aspects of personality: A latent variable approach, Emotion, Vol. 17(3), Apr 2017, pp.421-441.
 
-Swov., (2008), “Fact Sheets, Driver training in steps, Institute for Road Safety search, Institute for Road Safety Research”, The Netherlands, Retrieved from: www.Swov.nl.
 
-Türker, Ö.; Lajunen, T., (2016), “Motorcycle Accidents, Rider Behavior, and Psychological Models, Accident Analysis & Prevention, Volume 49, pp.124-132.