دوره و شماره: دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 1-250 
بررسی معیارهای دوام مصالح در موج شکن‌های توده سنگی

صفحه 51-68

ایرج رحمانی؛ عرفان صادقی؛ محمدرضا نیکودل؛ عطا آقایی‌آرایی


بررسی نقاط حادثه خیر شهر شیراز از نظر تصادفات عابر پیاده در تابستان سال 1396

صفحه 81-88

نرگس شمس الدینی؛ مهناز یداللهی؛ حمیدرضا طباطبایی؛ محمد سهراب مقدم