ارایه یک روش اصلاحی برای برآورد و مقایسه تصادفات انواع تقاطع‌های همسطح شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارایه روشی برای برآورد و مقایسه ایمنی انواع تقاطع­های همسطح شهری با بکارگیری یک نوع مدل آماری تصادفات است. این مطالعه بر روی 140 تقاطع همسطح شهری سه راهه و چهار راهه اعم از چراغدار و بدون چراغ شهر زاهدان انجام شده که اطلاعات تصادفات آن­ها در یک دوره زمانی سه ساله (1390-1387) از گزارشات کام 113 پلیس و سایر داده­های مورد نیاز نیز به روش­های میدانی جمع آوری گردیده است. برای ساخت مدل مورد نیاز از فرم ضربی معادله هایر استفاده شده است که معادله ای جامع برای مدل سازی پیش بینی تصادفات ترافیکی بوده و در آن متغیرهای توصیفی به دو شکل پیوسته و دودویی انتخاب و با یک شکل تابعی از قبل تعیین شده که به کمک روش انتگرال- دیفرانسیل بدست می ایند، به معادله مذکور معرفی می­شوند. نتایج نشان داد که در تقاطع های همسطح شهری حجم های ترافیک ورودی به تقاطع بیشترین تاثیر را در میزان تصادفات دارند و برای یک حجم ترافیک معین اثرات شکل هندسی تقاطع (3 راهه، 4 راهه) و همچنین نوع کنترل ترافیک (چراغدار، بدون چراغ) در میزان تصادفات ناچیز و قابل اغماض می باشند.

کلیدواژه‌ها


-بروجردیان، الف. ا. عباسی، س. کریمی، ا. و صفارزاده، م.، (­1394)، "­ارزیابی ریسک خطر حرکات ترافیکی در ناحیه فیزیکی تقاطع بدون چراغ براساس شاخص TTC"­، مجله مهندسی عمران مدرس، دوره 15، شماره 4، ص. 72-63.
 
-شفابخش، غ.ع. و شاه­حسینی، الف.، (1388)­، "­آنالیز حساسیت بزرگراه­های برون­شهری نسبت به عوامل هندسی مسیر"، مجله مدلسازی در مهندسی، سال هفتم، شماره 19، ص. 35-23.
 
-شیخ الاسلامی، ع. ر. و عزیزی، ل.، (1389)، " مدل­سازی تعداد تصادفات در تقاطع­های چراغدار"­، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فرودسی مشهد.
 
- Aitkin, A., Andeson, D. Francis, B. and Hinde, J., (1989), “Statistical Modeling in GLIM”, Oxford University Press, New York.
- Bauer, K.M. and Harwood, D., (2000), “­Statistical Models of At-Grade Intersection Accidents-addendum”, publication FHWA-RD-99-094, FHWA , Washington D.C.
- Giuffrè, O., Grana, A., Giuffrè, T., Marino, R. and Marino, S., (2014), “Estimating the Safety Performance Function for Urban Unsignalized Four-Legged One-Way Intersections in Palermo, Italy”, Archives of Civil Engineering, 60(1), pp. 41-54.
-­Gomes, S.V., Geedipally, S.R. and Lord, D., (2012), “Estimating the safety performance of urban intersections in Lisbon, Portugal”, Safety Science, 50(9), pp. 1732-1739.
-­Greib, P., (2003), “Accident Prediction Models for Urban Roads”, Accident Analysis and Prevention, 35(2), pp. 273-285.
-­Hauer, E., (2004),“Statistical Road Safety Modeling”, Transportation Research Record, 1897(1), pp. 81-87.
-­Mccullagh, P. and Nelder, J.A., (1989), “Generalized Linear Models”, Chapman and Hall, New York.
-­Montgomery D.C. and Peck, A., (1992), “Introduction to linear regression analysis”, Jenson Books Inc, 2nd edition.
-­Persaud, B. and Lyon, C., (2009), “Safety Performance Functions for Intersections”, Report No. CDOT-2009-10, Colorado Department of Transportation Division of Transportation Development 4201 East Arkansas Avenue Denver, Colorado 80222.
- Persaud, B., Lord, D. and Palmisano, J., (2002), “Calibration and Transferability of Accident prediction Models for urban intersection”, Transportation Research Record, 1784(1), pp.57-64.
- Salifu, M., (2004), “Accident Prediction Models for un signalized urban Junctions in Ghana”, IATSS Research, 28(1), pp. 68-81.
- Sayed, T. and De Leur, P., (2008), “Collision Prediction Models For British Columbia”, Engineering Branch BC Ministry of Transportation and Infrastructure, (2008).
-Jongdae, B., (2007), “Collision Models for Multilane Highway Segment in cop orating the effects of curbs”­, Ph.D. Dissertation, North Carolina State University.
 -Lord, D. and Persaud, B.N., (2000), “Accident Prediction Models with and without trend: Application of the Generalized Estimating Equation procedure”, Transportation Research Record, 1717(1), pp. 102-108.
-Lord, D., (2000), “The Prediction of Accidents on Digital Networks: Characteristics and Issues Related to the Application of Accident Prediction Models”­, Ph.D. Dissertation, Department of Civil Engineering, University of Toronto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lord, D., Washington, S.P. and Ivan, J.N., (2014), “poisson, poisson-gamma and zero-inflated regression models of motor vehicle crashes balancing statistical.
-Mountion, L. and Fawaz, B., (1996), “Estimating Accidents at junctions using routinely available input data”­, Traffic Engineering and control, 37(11)­,
pp. 624-628.
-­Sayed, T. and Rodriguez, F., (1999), “Accident Prediction Models for urban signalized intersections in British Columbia”, Transportation Research Record, 1665(1), pp. 93-99.