بررسی معیارهای دوام مصالح در موج شکن‌های توده سنگی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی‌، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

استانداردها و معیارهای زیادی در ارتباط با موج شکن­های توده سنگی وجود دارد که هر کدام از آن­ها بر پایه خصوصیات مهندسی مصالح مورد استفاده، تقسیم­بندی­ها و طبقه بندی­های مختص به خود را ارایه داده­اند. با توجه به این که این نوع موج شکن­ها عمدتاً از مصالح سنگی ساخته می­شوند، شناخت خصوصیات مهندسی اعم از دوام داری و زوال و تخریب آن­ها در برابر عوامل مخرب و مهاجم حاکم بر محیط­های دریایی در ارایه طبقه بندی­های مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. موج شکن­های توده سنگیساخته شده در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر عمدتاً بر اساس استانداردها، ضوابط و پیشنهادهایی که مربوط به کشورهای دیگر نظیر انگلیس، هلند، ژاپن و آمریکا طراحی و ساخته شده­اند. استفاده از این استانداردها سبب ایجاد محدودیتها و مشکلاتی همچون عدم تطابق سنگ انتخابی با استانداردهای مورد اشاره و افزایش هزینه­های اجرایی می­شود. در این مقاله معیارهای lملی و و بین المللی جهت انتخاب سنگ در موج شکن­ها ارایه شده است. سپس با تمرکز بر معیارهای داخلی، به معرفی مهمترین شاخص­های این معیارها برای هر نوع سنگ پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


-امینی­مزرعه­نو، م.، (1385)، "ارزیابی عملکرد سنگ در
موج­شکن­های توده­سنگی سواحل شمالی خلیج فارس"،
پایان­نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس.
-تلخابلو، م.، (۱۳۸۶)، "ارزیابی ویژگی‌های مهندسی سنگها و ارایه معیارهای مناسب جهت کاربرد در سازه‌های دریایی- سواحل جنوبی ایران، رساله دکتری زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس.
-جلالی، ح.، (1369)، "اهمیت دوام سنگ در پایداری
موج­شکن­های سنگریزه­ای"، اولین کنفرانس بین­المللی بندر سازی و سازه­های دریایی، جلد دوم، تهران خرداد.
-حسنلی، ح.ر.، (1383)، "ارزیابی عملکرد موج­شکن­های
توده­سنگی سواحل شمالی خلیج فارس (استان بوشهر)"،
 پایان­نامه کارشناسی ارشد سازه­های دریایی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس.
-حسینی، ر.، (1385)، "ارزیابی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی سنگهای زیستیتخریبی) لوماشل (­جهت استفاده در سازه­های سنگی دریایی و ارایه روش بهسازی آنها، پایان­نامه کارشناسیارشد زمینشناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
-ناصحی، ع.ر.، (1376)، "تعیین معیارهای مناسب برای کاربرد سنگ در احداث سازه­های دریایی جنوب شرق ایران (چابهار)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس.
-نیکودل، م.ر.، (1369)، "مطالعه معیارهای شناخت زوال­پذیری سنگ"، پایان­نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس.
-وزارت راه و ترابری، (1388)، "آئین­نامه کاربرد سنگ در
موج­شکن­ها و سازه­های حفاظت، مرکز نشر پژوهشکده
حمل و نقل.
-British Standard, (2000), “BS 6349-Martime structures, Part 1: Code of practice for general criteria.
 
-CIRIA/CUR, (2000), “Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering”,Construction Industry Research and Information Association, London. CIRIA Spec Publ 83/CUR, Report 154.
 
-Clark, A.R., (1988), “The use of portland stone rock armour in coastal protection and sea defense works”, Quaterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, London ,Vol.2, pp. 113-136.
 
-DePuy, G., (1965), “Petrographic investigations of rock durability and coMParisons of various test procedures”. Bulletin of the American Association of Engineering Geologists, 2, pp.31-46.
 
-EN13383-1, 2, (2002), “Armourstone specifications”, Test methods, Euronorms.
-Fookes, P. and Poole, A., (1981), “Some preliminary considerations on the selection and durability of rock and concrete materials for breakwaters and coastal protection works”. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 14(2): pp.97-128.
 
-Fookes, P., Gourley, C. and Ohikere, C. (1988), “Rock weathering in engineering time. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 21(1): pp.33-57.
 
-Lienhart, D., (1998), “Rock engineering rating system for assessing the suitability of armourstone sources”, Engineering Geology, 86, pp.122-140.
 
-Lienhart, D. and Stransky, T.E., (1981), “Evaluation of the potential sources of rip-rap and armourstone methods and considerations”, Bulliten Association of Engineering Geology, 18, pp.323-332.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-NEN 5180, (2004), “Nederlands Norm, NEN, Septamber 1990”, NEN 5180-5186 broken rock: term, definations demands and tests.
 
-OCDI. (2002), “Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan”, The Overseas Coastal Area Development Institute, Japan.
 
-Poole, A.B., Fookes, P.G., Dibb, T.E. and Hughes, D.W., (1983), “Dibb T E and Hughes D W. Durability of rock in breakwaters”, Proc Conf Breakwaters- design and construction ICE, pp. 31-42.
 
-Wakeling, H., (1977), “The design of rubble mound breakwaters. Paper presented at the Symp. Design of Rubble Mound Breakwaters”, Experimental and Electronic Laboratories, British Hovercraft Corporation, Isle of Wight.