بررسی نقاط حادثه خیر شهر شیراز از نظر تصادفات عابر پیاده در تابستان سال 1396

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه قم، ایران

چکیده

 سوانح ترافیکی به عنوان عامل اصلی مرگ جوانان در جهان و بزرگترین معضل در کشورهای رو به توسعه نظیر ایران به شمار می رود. برنامه ریزی جهت کاهش تصادفات عابر پیاده نیازمند داشتن اطلاعات صحیح می باشد، لذا هدف از این مطالعه تعیین نقاط حادثه خیز از نظر تصادفات عابر پیاده در سه ماهه دوم (تابستان) سال 1396 شهر شیراز است. این مطالعه از نوع مقطعی و بصورت کاربردی انجام پذیرفت. داده های مربوط به آمار تصادفات عابر پیاده از پایگاه داده اورژانس پیش بیمارستانی استخراج گردید. موارد معتبر دارای آدرس درون شهری شیراز به مطالعه وارد شد. نقشه ی راه­های شهر شیراز تهیه و با استفاده از نرم افزار گوگل ارث و گوگل مپ، آدرس نقاط تصادف بر روی نقشه پیاده سازی شد. پس از ثبت نقاط با استفاده از نرم افزار GIS (­برنامه Arc map 10.4.1)، دستور Clustering و روشOptimizing Hot Spot Analysis اجرا شد. نقشه فراوانی تصادفات عابر پیاده تهیه و تراکم نقاط حادثه خیز در سطح شهر شیراز مشخص گردید. پس از تحلیل نقشه و بررسی توزیع سنی و جنسی مصدومین، فراوانی بروز تصادفات عابر پیاده در ماه های مختلف بدست آمد. عمده تصادف در سطح شیراز در مرکز شهر و کمترین تراکم در منطقه جنوب و جنوب غرب اتفاق افتاده است. با درنظر گرفتن سطح معنی داری 0.1 بیشترین تراکم تصادف در نواحی 1و3و4و7و8 شهرداری شیراز به وقوع پیوسته است. 74.4 درصد مصدومین مرد و مابقی زن بودند. بیشترین تصادف عابر پیاده در تیرماه و کم ترین فراوانی متعلق به مرداد ماه بوده است. گروه سنی 35-26 سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


- پورقیصری، ح. ملایی، ک. و رحمانوند، ر.، (1392)،"بررسی و تعیین نقاط حادثه خیز و کارایی گشت پلیس راهور و تعیین نقاط حادثه خیز و کارایی گشت پلیس راهور) مطالعه موردی شهر شهرکرد سال1392"، فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری/ سال 1، شماره2،
ص.1-9.
- پور­معلم، ن. و سلیمی، م. ب. (1388)،" تحلیل و ارزیابی نقاط حادثه خیز (از دیدگاه شناخت محل حادثه، هزینه های ناشی از خسارات و ضایعات و راه کارهای اصلاحی)" فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال 4، شماره 12،
ص. 25-48.
-قبادی، م. و اکبری آلاشتی، ا.، (1392)، "شناسایی نقاط حادثه خیز باتحلیل سلسله مراتبی در تقاطعات بین شهری"، فصلنامه راهوار، سال 10 شماره 24، ص. 11-29.
-A.A.Osoro, Z. Ng&rsquo ang&rsquo a, A.Yitambe, (2015), “An analysis of the incidence and causes of road traffic accident in Kisii, Central district, Kenya”, IOSR Journal of Pharmacy, 5(9), pp. 41-49.
-Aderinola O.S, Owolabi T. A., (2015), “Assessment of Accident Prone Locations along Akure-Ondo Highway”, International Interdisciplinary Journal of Scientific Research, Vol. 2 No. 1.
-Anitha S.D. Selvasofia, Prince G. Arulraj, (2016), “Accident and traffic analysis using GIS. Biomedical Research,  Special Issue: S103-S106.
-Cantillo, Ví ctor Garcé s, Patricia Má rquez, Luis, (2016), “Factors influencing the occurrence of traffic accidents in urban roads: A combined GIS Empirical Bayesian approach”, Dyna, No.83,
pp.83-85.
-Coleman, A., (2014), “Road Traffic Accidents in Ghana: A Public Health Concern, and a Call for Action in Ghana”, Open Journal of Preventive Medicine, 4, pp.822-828
-Yadollahi, M. Ghiassee, A. Anvar, M. Ghaem, H. and Farahmand, M., (2017), “Analysis of Shahid Rajaee hospital administrative data on injuries resulting from car accidents in Shiraz”, Iran: 2011-2014 data. Chinese Journal of Traumatology 20, pp.27-33.
 
-Navali AM, Pouyandeh F., (2015), “Traffic accident injuries in a referral Orthopedic Hospital in North West of Iran during summer 2009, J Anal Res Clin Med pp. 64-69.
-Reshma E.K, Sheikh Umar Sharif, (2012), “prioritization of accident black spots using gis”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering­, 2(9), pp.117-123.
-Samaila Saleh, (2017), “Geographical Information System (GIS) Based Analysis of Road Traffic Accident Black spots in Federal Capital Territory”­.
 
-Tavakoli-Manesh S., Halvani Gh.H., Al-Modarresi S.A., Rahimi K., Moradzade R.A., Samoori-Sakhvidi F., (2015), “Survey on Hazardous Road Locations and the Relation with Environmental Variables Using Hot Zone Method in Yazd-Kerman Highway. Toloee, pp.14-20.
 
-V. Prasannakumar, H. Vijith, R. Charuthaa, N. Geetha,(2011), “Spatio-Temporal Clustering of Road Accidents: GIS Based Analysis and Assessment”, Procedia Social and Behavioral Sciences, No.21, pp. 317–325.
 
-Visser, E., Pijl, Y. J., Stolk, R. P., Neeleman, J., & Rosmalen, J. G. M., (2007), “Accident proneness, does it exist? A review and meta-analysis” Accident Analysis and Prevention, 39(3), pp.556-564 .
-Yadollahi M., Gerami M., Shamsedini N., (2017), “Epidemiologic Study of Trauma Patients Admitted to Shahid Rajaee Hospital of Shiraz, Iran on National, Religious, and Cultural Occasions within 2009-2014, Journal of Health Research in Community, No.3(1), pp.38-44.
 
-Yazan Issa, (2016), “Effect of derivers personal characteristics on traffic accidents in Tabuk city in Saudi Arabia”, Journal of Transport Literature, 10(3), pp.25-29.
-Young J, Park P.Y., (2014), “Hotzone identification with GIS-based post-network screening analysis”, Journal of Transport Geography,No.34, pp.106-20.