بررسی روشهای ارزیابی مقاومت لغزشی شبکه راه‌ها و تعیین روش اصلاح تغییرات فصلی آنها

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

تغییرات فصلی مقاومت لغزشی رویه­های آسفالتی یک پدیده مکرر است که توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر تغییرات فصلی در مناطق مختلف جغرافیایی دلیل مقادیر مختلف بارندگی متغیر است.  در طول ماه های تابستان، به خصوص در طول زمانهای طولانی خشک، تراشه­های کوچک سنگ روی سطح به طور مداوم در اثر حرکت خودروها به ذرات ریز آرد مانند تبدیل شده و به عنوان یک عامل پرداخت کننده عمل می­کند. در طول باران­های طولانی (ماه­های زمستان)، مواد بسیار ریز از بین می روند و شن و ماسه­های سنگین تر و زبر تر بجا می مانند که مانند سمباده عمل صیقل دهی را انجام می­دهند، در نتیجه مقاومت لغزشی سطح را ایجادکردن بافت درشت افزایش می­دهد. تعداد متغیرهای زیادی بر روی اندازه گیری مقاومت لغزشی تأثیر گذارند. هنوز این امکان وجود ندارد که به طور کامل تأثیرات احتمالی عوامل مختلف تأثیرگذار بر تغییرات فصلی مقاومت لغزشی مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه­گیری دقیق تغییرات فصلی در مقاومت در برابر لغزش یک کار نسبتاً پیچیده است. این مقاله به معرفی و بررسی روشهای مختلف اصلاح فصلی مقاومت لغزشی موجود در دنیا پرداخته و امکانسنجی استفاده از آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


-سلیمانی­کرمانی، م.ر.، (1397)،"سنجش سرعتی مقاومت لغزشی پیوسته شبکه راه­­­ها­ی آسفالتی و بتنی برای ایران"، مجله جاده، شماره95­، ص. 174-161.
-سلیمانی­کرمانی، م.ر.، (1398)، "تعیین سطح آستانه مقاومت لغزشی روسازی راه­ ها­"، مجله جاده، شماره 100، ص. 138-119.
 
 
-ASTM E-1960, (2015), “Standard Practice for  Calculating International Friction Index of a Pavement Surface. -ASTM International, West Conshohocken, PA. ASTM E274/E274M–11, 2011”, Standard Test Method for  Skid Resistance of Paved Surfaces Using a Full-Scale Tire,  ASTM International, West Conshohocken, PA.
 
-ASTM  E303-93, (2013), “Standard Test Method for  Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester”, ASTM  International, West, Conshohocken,  PA.
 
-ASTM  E965-15, (2015), “Standard Test Method for   Measuring Pavement Macrotexture Depth Using a -Volumetric Technique”, ASTM  International, West Conshohocken,  PA.
 
 
 
 
 
 
-Kane,  M.,  Do,   M.-T.,   Cerezo,  V.,  et al.,   (2017), “Contribution to pavement friction modelling: an introduction of  the wetting effect”, International Journal of Pavement Engineering.
 
 
 
-Mitchll. James (2016), "How to measure seasonal effects when using skid resistance data", WDM Limited. Austroad resueareh report AP R 4444-13 skid resistance variability in skid resistance and data management.
 
 
-Wilson, D. and Kirk, G., (2005), “Lessons to Learn from Skid Resistance Monitoring in the Northland Region” International Conference, Surface Friction, Roads and Runways, Improving Safety through Assessment and Design,Christchurch, New Zealand.
 
-Waka Kotahi, (2010), “Specification for state highway skid resistance management” NZTA, NZ Transport Agency, T10 Specification.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Wilson, D.J. and Dunn, R., (2005),” Analyzing Road Pavement Skid Resistance”. ITE 2005 Annual Meeting and Exhibit Compendium of Technical Papers, Melbourne, pp.7-10.
 
-Williamsleatag,  (2015),   “Design  Manual  for  Roads   and  Bridges. http://www.standardsforhighways.co.uk