پیش بینی تصادفات جاده ای با استفاده از روش فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی‌، دانشگاه آزاد بیرجند‌، بیرجند‌، ایران

2 مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد بیرجند،بیرجند،ایران

10.22034/road.2021.113820

چکیده

با افزایش حمل و نقل جاده ای در ایران ،آسیب های ناشی از تصادفات نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است که در صورت پیش بینی دقیق با استفاده از تکنیک های مناسب می توان درصد عوامل واقعی وتاثیرگذار آنرا در جهت بهبود شرایط حادثه مشخص نمود.در این تحقیق با استفاده از منطق فازی در نرم افزار متلب ابتدا تحلیل دقیقی روی داده انجام شده و سپس نتایج آن بدست آمده است. مدل ارایه شده شامل سه قسمت ورودی،موتور استنتاج در روش فازی و خروجی می باشد. در مرحله اول شش متغییر بعنوان ورودی در نظر گرفته شدند که عبارتند از شیب طولی، سرعت، شانه راه، تقاطع فرعی، شعاع قوس ، فاصله دید قایم . این عوامل با توجه به بیشترین تاثیرگذاری بر تصادفات جاده ای در نظر گرفته شده اند.مرحله بعد نقاط حادثه خیز به عنوان خروجی در نظر گرفته شد و در مرحله سوم برای موتور استنتاجی قوانینی بصورت توصیفی نوشته شد در آخر نتایج حاصل با آمار واقعی مقایسه می شوند. این شیوه قابلیت پیش بینی تصادفات در سالیانه آتی و تعیین بهترین روش اصلاح مولفه ها به منظور حداقلی نمودن تصادفات در جاده را دارا می باشد. روش انتخابی به صورت موردی در محور بیرجند ـ قاین پیاده سازی و ارزیابی می گردد. . نتایج بر آن است که چارچوب استنتاجی پیشنهادی قادر به کشف الگوهای تصادف و پیش بینی شدت تصادف خودرو ها در جاده و در نتیجه انتخاب بهترین گزینه و مورد اولویت قرارگرفتن به منظور اصلاح ، ترمیم و نگهداری راه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


- "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای"، (1395).
- صفارزاده، م. و همکاران، (1386)،­"مدل پیش­بینی تصادفات در قوس­ها در راه­های دوخطه برون­شهری".
- گهرپور، ع. ا. و ظل طاعت، ج.، (1394)، "­شناسایی و اولویت بندی عوامل انسانی موثر در تصادفات جاده­ای با استفاده از روش AHP".
- باقریان، پ. و آقابیک­، ک.، (1396)،"­مروری بر مدل­های پیش بینی عملکرد روسازی".
- افندی­زاده، ش. و عبدالمنافی، س.ا.، (1391)،"­پیش­بینی تعداد تصادفات در تقاطعات همسطح و چراغدار شهری با استفاده از شبکه عصبی".
-تشنه لب .م. و صفارپور­. ن.­، (1389)، "سیستم های فازی و کنترل فازی"­، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
- اداره پلیس راهور استان خراسان جنوبی.
- اداره راهداری و حمل و نقل استان خراسان جنوبی.
-Dadashova­, B., Arenas-Rairez, B­., (2017),"­Methodological development for selection of significant predictors explaining fatal road accidents".
-­Hauer, E., (2004), “Statistical road safety modeling”, Proceedings of the 83rd TRB Annual­ Meeting­,Washington­, DC, USA.
-­Oha, Jutaek., Washington, Simon P., Nama, Doohee, (2006), “Accident prediction model for railway highway interfaces”, Accident Analysis and Prevention 38, pp.346–356.
            -­Theofilatos, A., Rizaldi­, A., (2017), "Predicting road accidents: a rare-events modeling approach”.
- World Health Organization­, (2013).