تأثیر روش ارجاع کار در بخش اداری اداره کل راه و شهرسازی بر بهره‌وری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

بهره وری در بخش اداری کشور یکی از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه مردم و مسئولان قرار داشته و در این خصوص فعالیتهای زیادی صورت می­گیرد. در این مقاله سعی شده تا به این موضوع با استفاده از روابط ریاضی و با توجه به ساختار اداری اکثر ادارات کشور پرداخته شود. در این تحقیق از طریق مصاحبه با کارکنان و مدیران بخشهای اداری اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، نحوه ارجاع کارهای مختلف در این اداره بررسی و مشخص گردید که ارجاع کارها به صورت درختی از مدیران به کارشناسان صورت می­گیرد. روابط ریاضی مربوط به زمان انجام کارها و بهره­وری کارکنان تهیه و براساس احتمال انجام درست کارها و تعداد ارجاعات تحلیل حساسیت شدند. سپس این روابط با مقادیر مختلف مقداردهی شده و در نمودارهای مربوطه نشان داده شد که با افزایش تعداد ارجاعات و کاهش احتمال انجام درست کارها، زمان متوسط انجام هر کار به صورت نمایی افزایش و شاخص بهره وری به صورت نمایی کاهش می­یابد. بر این اساس پیشنهاد شده تا مدیران با دقت بیشتری کارها را به کارشناسان تفهیم کرده و تا جای ممکن، با ارجاع مستقیم کارها به کارشناسان مربوطه، تعداد ارجاعات را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


رضایی، ا.، (­1382­)، "مدیریت سازمان­ها و بهره­وری نیروی انسانی" تدبیر، شماره 131.
-سادات حسینی، س.، مبینی، ا.، (­1394)، "تدوین شیوه­نامه سنجش بهره‌وری در بخش‌های مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل در استان کرمانشاه"، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
-غنی زاده، ص.، غنی زاده، م.، آذرمند، ح.،  (1391)، "طرح جامع بهره­وری جمهوری اسلامی ایران"، سازمان ملی
 بهره وری ایران.
- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، مرکز نوسازی و تحول اداری، (1387)، "طرح استقرار نظام مدیریت بهره­وری استان ها"، وزارت کشور.
-Fa.wikipedia.com, (Accessed 2018), Productivity.
 
-Sahay, B.S., (2005), "Multi Factor Productivity Measurement Model for Service Organization", International Journal of Productivity and Performance management, Vol.54, No.1, pp.7-22.