دوره و شماره: دوره 28، شماره 104، مهر 1399، صفحه 1-250 
تحلیل عددی ستون‌های سنگی در بهسازی خاک بستر خطوط راه‌آهن

صفحه 165-180

غلام مرادی؛ حسین علی‌وند؛ میثم جهانگیری علی کمر؛ علیرضا عباس نژاد