بررسی امکان سنجی استفاده از منابع درآمدی پایدار برای ارایه خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

زیرساخت­های حمل‌ونقل جاده‌ای ازجمله دارایی­های ملی هستند که در طول سالیان متمادی برحسب نیاز و مطابق امکانات موجود توسعه‌یافته است. درعین‌حال بررسی وضعیت موجود راه‌های کشور نشان‌دهنده شرایط نامطلوب کمی و کیفی است. از ‌یک سو توسعه راه‌های جدید با کمبود منابع مواجه است و از سوی دیگر راه‌های موجود نیز از کیفیت مناسب برخوردار نبوده و نگهداری آن­ها بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع را به خود جلب می‌کند. همچنین بودجه اختصاصی راهداری با توجه به گسترش روزافزون این زیرساخت‌ها جوابگو نبوده است. بنابراین هدف از این مقاله شناسایی منابع درآمد پایداری برای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای می باشد. نتایج بررسی تجارب سایر کشورها نشان می دهد که مالیات بر سوخت و عوارض وسایل نقلیه مهم­ترین منابع درآمدی بخش راه را تشکیل می­دهد. همچنین در این مقاله منابع درآمدی جدید در حوزه حمل­ونقل جاده­ای شناسایی شده و در ادامه اثرات اقتصادی اعمال مالیات بر سوخت به نفع حمل ونقل بر اقتصاد کشور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت بنزین و گازوئیل تأثیر معنی‌داری بر نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد. ضریب متغیر قیمت بنزین در کوتاه مدت و بلندمدت برابر 7/0 و 3/1 و ضریب متغیر قیمت گازوئیل در کوتاه مدت و بلندمدت برابر 1/0و  18/0 است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم بیشتر از تأثیر افزایش قیمت گازوئیل است.

کلیدواژه‌ها


- افلاطونی، ع.، (1397)، "اقتصاد سنجی در پژوهش­های مالی و حسابداری با نرم افزار EViews، انتشارات ترمه.
 
- دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی.(1397)، "ترازنامه انرژی." وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، تهران، ص.541.
- دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای راه و شهرسازی، (1392)، "لایحه تأمین منابع پایدار برای توسعه، بهسازی و نگهداری از زیربناهای حمل ونقل"، پاییز.
 
-سازمان راهداری و حمل­ونقل جاده­ای، (1395)، "گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی"،30 اسفند.
 
-سعادت مهر، م.، (1395)، "تأثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران"، فصلنامه پژوهش­های سیاستگذاری و برنامه­ریزی انرژی، سال دوم، شماره 4، پاییز، ص. 104-85.
 
- America Association Of  State High way and Transportation Officials, (2019),
”­Matrix of lllustrative Surface Transportation Revenue Options”.
-­Cao, Chengxin, Zhao, Zhirong Jerry ,(2011), “Funding China's Urban Infrastructure:Revenue Structure and Financing Approaches”, Center For Transportation Studies.
 
- http://www.cbi.ir/simplelist/4454.aspx.
-­Mohan Singh, Harendra, (2014), “Revenue From Road Transport In India”, Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR) ,Volume 3, No.4.
 
-Ministry of Land, (2018), “Infrastructure, Transport and Tourism “roads in Japan”.