تعیین شاخص‌های ارزیابی جهت اولویت‌بندی مشکلات حمل‌ونقل کالای درون‌شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندویژگی و متوسط‌گیری وزنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

بررسی مشکلات حمل بار شهری در چند سال اخیر به یک مسئله مهم در مدیریت شهری تبدیل شده است. نظرسنجی از گروه‌های مختلف درگیر در حمل بار شهری علاوه‌بر دریافت نظرات متنوع و درک مشکلات و نگرانی‌های آن‌ها، موجب یافتن روش‌های اجرایی مناسب جهت مدیریت سیستم خواهد شد. هدف اصلی این مطالعه گردآوری و تحلیل مشکلات موجود در حمل بار شهری از دیدگاه گروه‌های مختلف است. بدین منظور، 478 پرسش‌نامه به صورت مصاحبه حضوری و اینترنتی از گروه‌های مختلف در تهران گردآوری شد. بیش از 90 درصد شهروندان ایجاد آلودگی هوا و حادثه‌ساز بودن خودروهای باری را مهم‌ترین مشکلات حمل بار شهری می‌دانند. همچنین، بیش از 40 درصد از عاملان حمل بار، کم بودن کرایه‌های حمل و نامناسب مهار شدن بار را مهم‌ترین مشکلات حمل بار شهری دانستند. مشکلات عمده رانندگان بالا بودن هزینه‌های تعمیر و نگهداری و عدم وجود اتحادیه برای دفاع از حقوق آنان عنوان شد. برای اولویت‌بندی مسائل از نقطه نظر مدیران، کارشناسان و شهروندان از دو روش آماری متوسط‌گیری وزنی پاسخ‌ها و تحلیل همایی استفاده گردید. نتایج هر دو روش به طور مشابه نشان داد که حفظ محیط زیست، افزایش ایمنی و تامین درآمد شهرداری از منابع پایدار مهم‌ترین اولویت‌های مدیران و کارشناسان در مدیریت حمل بار است. در حالیکه از دیدگاه شهروندان حفظ کیفیت بار، جایگزین تامین درآمد شهرداری از منابع پایدار شده است. نتایج نشانگر وجود اختلاف در دغدغه‌های اصلی گروه‌های مختلفدر زمینه حمل بار است. برای نمونه، هدف تأمین درآمد شهرداری از منابع پایدار از دید شهروندان دارای کمترین اهمیت است این در حالی است که عدم وجود درآمد پایدار سبب شده تا شهرداری تهران با گسترش ناموزون شهر درصدد دریافت عوارض جهت تامین هزینه‌های جاری شهر برآید. این مسأله از دید کارشناسان به دلیل آگاهی از عواقب توسعه ناپایدار شهری در مقایسه با شهروندان بسیار مهم تلقی شده است.

کلیدواژه‌ها


-­Aultman-Hall, L., Hill, M., & Agent, K. (1999), “Methodology for evaluating large truck access to intermodal and other facilities”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (1653), pp.61-68.
 
-­Casavant, K., (2001), “Strategic Freight Transportation Analysis (SFTA) (No. WA-RD 497.1,)”, Washington State Department of Transportation.
 
- Collings, S., (2003), “A guide on how to set up and run freight quality partnerships”. GOOD PRACTICE GUIDE 335.
 
-­Eimen Paya Consulting Engineers, (2003), Heavy Vehicles Traffic Studies in Tehran, Tehran Transportation and Traffic Organization, (In Persian).
 
-­Federal Highway Administration Office of Transportation Policy Studies, (2005), “An Initial Assessment of Freight Bottlenecks on Highways”.
 
-­Hensher, D. A., & Golob, T. F., (1999), “Searching for policy priorities in the formulation of a freight transport strategy: a canonical correlation analysis of freight industry attitudes”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 35(4), pp.241-267.
 
-­Iran Comprehensive Transportation Studies. (2005), “Ministry of Roads andUrban Development”, (In Persian).
 
- J. Schoemaker et al., (2006), Best Urban freight solutions, quantification of Urban freight transport.
 
-­Jamour, Davood, Mehdi Hassanzadeh, Mehdi Emami Meybodi and Meysam Ziaee, (2017), “Analysis of The Freight Transport Situation in The Mashhad and Identify Strategies for Organizing Freight Transport, Sixteenth International Conference of Transportation and Traffic Engineering”, Tehran, Iran (In Persian).
 
-­­Kalpage, N. P., (2000), Cost benefit analysis regarding the clearing and forwarding business in Ceylon Shipping Corporation Ltd.
 
- Ma, J., Zhang, Q., Zhou, D., & Fan, Z. P., (2011), “A multiple person multiple attribute decision making method based on preference information and decision matrix”, Department of Information Systems, City University of Hong Kong, Kowloon Tong, Hong Kong, China Malcolm.
 
-­Mashad Goods Transportation Master Plan in Cooperation with Science and Technology Research Institute, (2011), “Mashad Traffic and Transportation Organization”, (In Persian).
 
-­Metropolis, C., (2004), “The Metropolis Freight Plan: Delivering the Goods”, Chicago Metropolis 2020.
 
Monfared J. Haghighat and M. Kiani. (2011), "Factors Affecting the Productivity of Domestic Freight Companies in the Tehran Province", Journal of Future Management Studies, Vol. 22, No. 88, pp. 121-136 (In Persian).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Morris, A., Kornhauser, A., & Kay, M. (1998), “Urban freight mobility: collection of data on time, costs, and barriers related to moving product into the central business district. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (1613), pp.27-32.
 
-­Portland Office of Transportation, (2006), Portland Freight master plan.
 
-­RahpooyanConsulting Engineers, (2011), “Studies of Transportation and Traffic Management of Qom City, Transportation and Traffic Department of Qom Municipality” (In Persian).
 
- Regan, A. C., & Golob, T. F., (1999), “Freight operators' perceptions of congestion problems and the application of advanced technologies: Results from a 1998 survey of 1200 companies operating in California. Transportation Journal, 38(3), pp.57-67.
 
- Tehran Comprehensive Transportation and Traffic Project, (2009), “Transportation of Inland cargo and goods, Transportation and Traffic Department of Tehran Municipality”, (In Persian).
 
- Taniguchi, E., & Tamagawa, D., (2005), “Evaluating city logistics measures considering the behavior of several stakeholders”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, pp.3062-3076.