تدقیق سرعت منطقه ای در راه های برونشهری (مطالعه موردی محور سمیرم- یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور تهران شمال، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد شهریار، تهران، ایران

چکیده

از دیرباز کنترل سرعت وسایل نقلیه یا به عبارتی کنترل رفتار رانندگان در اتخاذ سرعت، یکی از مهمترین چالش های مهندسی ایمنی راه بوده و هست. در این راستا ابزارهای مختلفی برای کنترل سرعت وسایل نقلیه در راه ها وجود دارد که مهمترین ابزار مورد استفاده در تمام دنیا استفاده از تابلوهای محدودیت سرعت است. برای تعیین محدودیت سرعت در هنگام ساخت راه ها روند متعارفی وجود دارد که مسئولین ذی ربط کمابیش با آن آشنا هستند با این حال تعیین محدودیت سرعت مناسب در راه های موجود پس از بهره برداری چندین ساله از آنها، نیازمند مطالعات تدقیق سرعت است که در بین جامعه مهندسی راه کشور چندان شناخته شده نیست. هدف از مطالعات تدقیق سرعت در یک محور بدست آوردن سرعت مجاز برای وسایل نقلیه است. به منظور آشنایی جامعه مهندسی کشور با این موضوع، در این تحقیق از مطالعه تدقیق سرعت برای تعیین محدودیت سرعت در محور سمیرم- یاسوج استفاده شده است. تحقیق حاضر برگرفته از مطالعه تدقیق سرعت محور مذکور در سال 1395 است. روش بکارگرفته شده بدین گونه است که پس از مطالعات ترافیکی و داده های موجود، محور مورد مطالعه بر اساس نقشه های هوایی قطعه بندی اولیه شده و پس از بازدید میدانی، قطعه بندی نهایی بدست آمده است. همچنین اطلاعات سرعت به دو روش برداشت سرعت نقطه ای و سرعت سیر اندازه گیری شده است. نهایتا اطلاعات، تحلیل شده و محدودیت سرعت هر قطعه تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


-آیین­نامه طرح هندسی راه­های ایران (نشریه 415)، (1398)، چاپ ششم.
-California Manual for Setting Speed Limits, (2019), “Division of Traffic Operations California Department of Transportation”.
-Pauw, E. D., S. Daniels, M. Thierie, and T. Brijs., (2014), “Safety Effects of Reducing the Speed Limit from 90 km/h to 70 km/h. Accident Analysis & Prevention”, 62,
pp.426-431.
-Nilsson, G., (2004), “Traffic Safety Dimension and the Power Model to describe the Effect of Speed on Safety”, Sweden: Lund Institute of Technology.
 
-Organization for Economic Cooperation Development (OECD), (2006), “Speed Management, Transport Research Centre, Organization for Economic Cooperation Development (OECD) and European Conference of Ministers of Transport (ECMT)”, Paris: OECD Publishing, Paris CEDEX.
-Hoareau, E., S. Newstead, P. Oxley, and M. Cameron, (2002), “An Evaluation of the 50 km/h Speed Limit in South East Queensland”, Journal Report No. 264. Monash: Monash University, Accident Research Centre (MUARC).
-Sugiyanto, G., (2018), “The Effect of Congestion Pricing Scheme on the Generalized Cost and Speed of Motorcycle”, Walailak Journal Science and Technology (WJST), 15(1), pp.95-16.
-Aust roads, (1996), “Urban Speed Management in Australia AP 118”, New South Wales, Aust roads.
-Augeri, M. G., P. Cozzo, and S. Greco., (2015), “Dominance Based Rough Set Approach: An Application Case Study for Setting Speed Limits for Vehicles in Speed Controlled Zones”, Knowledge-Based Systems, 89, pp.288-300.
-Federal Highway Administration (FHWA), (2012), “Methods and Practices for Setting Speed Limits: An Informational Report”, FHWA-SA-12-004.
-Hosseinlou, M. H., S. A. Kheyrabadi, and A. Zolfaghari., (2015), “Determining Optimal Speed Limits in Traffic Networks”, International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) Research. 39,­ pp.36-41. doi:10.1016/j.iatssr.2014.08.003.
-Sugiyanto, G & Malkhamah, S., (2018), “Determining the Maximum Speed Limit in Urban Road to Increase Traffic Safety”, Journal Teknologi, 80:5, pp.67–77.
-“Pan American Health Organization”, (PAHO), (2018), Speed and Road Crashes.
-World Health Organization (WHO), (2008), “Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners.