دوره و شماره: دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 1-250