طراحی نقشه استراتژی اداره کل راه‌آهن قم مبتنی بر برنامه‌ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، تفرش، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

نقشه استراتژی ابزاری است که میان استراتژی مورد نظر سازمان و میان فرآیندها و سیستم‌های که به پیاده‌سازی استراتژی کمک می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کند. این ابزار به کارکنان سازمان یک نگاه مستقیم و روشن می‌دهد تا بدانند چگونه مشاغل و فعالیت‌های ایشان به اهداف جامع سازمان متصل شده و ایشان را در جهت انجام کارهایشان هماهنگ می‌کند. در این تحقیق با مشخص کردن روابط علت و معلولی میان اهداف راهبردی، به طراحی و ترسیم نقشه استراتژی اداره کل راه آهن قم پرداخته شده است. لذا ابتدا به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدات و مضامین استراتژی و همچنین میزان پوشش یافتن نقاط SWOT توسط مضامین استراتژی پرداخته شده است. سپس میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف هم سطح خود و میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف سطح بالاتر را به دست امده است. در نهایت نقشه استراتژی برای اداره کل راه آهن قم ترسیم شده است. سپس در ادامه تحقیق به ‌منظور اولویت‌بندی اهداف استراتژیک از روش برنامه­ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی استفاده ‌شده است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، سود در بین اهداف مالی، کاهش تاخیرات در بین اهداف فرآیندهای داخلی، افزایش حمل بار در بین اهداف مشتریان و توانمند سازی کارکنان عملیاتی در بین اهداف رشد و یادگیری رتبه اول را به خود اختصاص داده­اند.

کلیدواژه‌ها


-الهی، س. م.، حسن زاده حسینی، س.، دادرس، م. و ظفری­، ن.، (1393)، "طراحی نقشة استراتژی برای شرکت­های تولیدی با استفاده از شاخص های مهم عملکرد کارت امتیازی متوازن و روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت میهن)"، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 6، شماره 1، ص. 22-1.
 
-بازرگانی، ح.، فتحی، م.ر. و محقر، ع. (1395)، "ارائه روشی به منظور طراحی نقشه استراتژی در صنعت نیروگاهی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال یازدهم، شماره 42،
ص. 139-125.
 
- زنجیردار، م.، صفری، الف.، متین­راد، ا.ح. و مشایخی، ن.، (1387)، "کارت ارزیابی متوازن : رویکردی نظام­گرا در مدیریت استراتژیک"، ماهنامه حسابدار، سال بیست و سوم، شماره 4.
 
-زمردی نیت، ه.، ابراهیمی پور، ح.، هوشمند، ا. و علی وفایی ن.، (1396)، "تدوین نقشه استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی در بیمارستان منتصریه)"، راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، سال دوم، شماره 3، ص. 180-173.
-صفری، ح.، ابراهیمی، ع.، (1395)، "مدیریت استراتژیک با رویکرد ریسک"، انتشارات مهربان، تهران.
 
-فتحی، م.ر.، صابری، ع. و بهروز، ا.ح.، (1397)، "طراحی نقشة راهبردی شرکت­های تولیدکنندة تجهیزات ورزشی و
رتبه­بندی اهداف راهبردی با استفاده از روش اولویت­بندی فازی (مطالعة موردی: شرکت کراس)"، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 51، ص. 226-205.
 
-قدرتیان ک، فرهادیان، س. ا. محمودی، ع. م.، (1397)، "طراحی نقشه استراتژی شرکت­های تأمین سرمایه، چشم انداز مدیریت مالی"، شماره 23، ص. 151-127.
 
 
 
-Amirkhani, A., Moghada, M., (2015), “Developing Strategy Map of Mellat Bank in Path of Development of Comprehensive Banking”, Journal of Management Sciences, Vol., 1 (9), pp.196-208.
 
-Bazargani, H., (2013), “Presentation of methodology for designing a strategy map in the power industry using SIR and QFD (Case study: Mapna Boiler Engineering and Manufacturing Company)”, Master's Thesis of Industrial Management, University of Tehran.
 
  -Hoye, R., Smith, A. C., Nicholson, M., & Stewart, B., (2015), Sport management: principles and applications. Routledge. 704.
 
-Kaplan R., & Norton D. (2008). Execution premium, Harvard Business School Press.
 
-­Safari, H., Khanmoohammadi, E. (2013). Draw a strategy map by considering the attitude and confidence level of decision makers using the FEMALE DEMATEL technique, Modiriyat- Farda Journal. 12(37), pp.51-68.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vahdani. M., Hamidi. M., Khabiri. M., & Alidoust. E., (2016), “Codification a Strategy Map of Physical Education and Sports Activities in Ministry of Education of Iran”.
 
-Wang, Y. M., & Chin, K. S., (2011), "Fuzzy analytic hierarchy process: A logarithmic fuzzy preference programming methodology". International Journal of Approximate Reasoning, 52(4), pp.541-553.
 
-Wu, H. Y., (2012), “Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard”, Evaluation and Program Planning, 35(3), pp.303-20.
 
-­Yüksel, H., & Coşkun, A., (2013), “Strategy focused schools: an implementation of the balanced scorecard in provision of educational services”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, pp.2450-9.