اولویت بندی اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادف بر اساس روش HSM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/road.2023.118080

چکیده

محققان در این تحقیق به دنبال اولویت بندی اقدامات اصلاحی، با توجه به کاهش در تصادفات و هزینه اجرای آنها در یکی از تقاطع های مهم شهرستان دره شهر(استان ایلام) هستند. به منظور ایمنسازی، با توجه به کاربری های اطراف و نوع تقاطع، چهار اقدام اصلاحی شامل نصب چراغ راهنما، نصب سرعتکاه در رویکرد فرعی، خطکشی توقف در رویکرد فرعی+تابلو و ایجاد نوارلرزاننده عرضی در رویکرد اصلی و فرعی برای این تقاطع در نظر گرفته شده است. روش بکاررفته در تحقیق، روش ارزیابی اقتصادی راهنمای ایمنی راه(HSM) است که در سال 2010 توسط AASHTO به چاپ رسیده است. در ارزیابی اقتصادی اقدامات، هزینه های تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی برای سال 1399 محاسبه شده است. همچنین تصادفات موردانتظار قبل و بعد از اجرای اقدامات و کاهش در فراوانی و شدت تصادفات ناشی از اجرای اقدامات نیز تخمین زده شده است. با محاسبه منافع سالانه کاهش در تصادفات و محاسبه ارزش فعلی منافع با فرض نرخ تنزیل 3 درصد و عمر خدمت 10 سال برای اقدامات اصلاحی، تحلیل فایده-هزینه و اثربخشی هزینه اجرای اقدامات انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که طبق روش نسبت فایده-هزینه(B/C) به ترتیب خطکشی توقف در رویکرد فرعی+تابلو، ایجاد نوارلرزاننده عرضی در رویکرد اصلی و فرعی، نصب سرعتکاه در رویکرد فرعی و نصب چراغ راهنما دارای اولویت هستند. همچنین برای هر میلیون ریال صرف هزینه در اجرای خطکشی توقف در رویکرد فرعی+تابلو، نسبت فایده به هزینه آن طی عمر 10 ساله برایر 5/396508 به 1 است.

کلیدواژه‌ها


-آقابیگ، ک. احمدپور، ط.، (1395)، "مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات در تقاطع­های بدون چراغ"، فصلنامه علمی-ترویجی جاده، دوره 24، شماره 83،
ص. 11-30.
-اسکونژاد، م.، (1396)، "اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه­های صنعتی)"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-بهنود، ح.ر. آیتی، ا. محمدزاده مقدم، ا. رئیسیان­زاده،
ح. اسماعیل­زاده نوقابی، ج. مدیرخازنی، س.م.، (1395)، "بررسی اثر افزایش هزینه اقدامات ایمن­سازی راه بر میزان کاهش تصادفات راه­های اصلی استان خراسان رضوی"، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال پنجم، شماره شانزدهم،
ص. 63-81.
-بهنود، ح.ر. روزیخواه، ح. و شعبانی، ش.، (1390)، "فرآیند ارزیابی اقتصادی و بهینه­سازی در ایمن سازی مشخصه­های هندسی راه"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال دوم، شماره چهارم،  ص. 375-391.
-شیخ فرد، ع.، حقیقی، ف.ر.، آزموده، م.، (1398) "ایمن سازی تردد دانش­آموزان با اجرای اقدامات ترافیکی (مطالعه موردی: بابل)"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال یازدهم، شماره دوم،  ص. 525-537.
-Asian Development Bank, (2017), "Guidelines For The Economic Analysis of Projects", Mandaluyong City, Philippines.
-Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, (2014), “Economic Appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”, Publication office of the European Union.
-Highway Safety Improvement Program: User’s Manual Benefit‐Cost Tool, (2015), “Illinois Department of Transportation (IDOT)”, Illinois Department of Transportation, Springfield, IL.
-Highway Safety Manual (HSM), (2010), “American Association of State Highway & Transportation Officials (AASHTO)”.
-Highwy Safety Improvement Program Manual, (2010), “FHWA-SA-09-029, Prepared by Cambridge Systematics Inc., Chicago, Illinois”.
-Kerrie L. Schattler, Trevor Hanson, and Krishnanand Maillacheruvu, (2016), "Effectiveness Evaluation of a Modified
Right‐Turn Lane Design at Intersections", Illinois Center for Transportation Department of Civil and Environmental Engineering University of Illinois at Urbana‐Champaign.
-Kuciemba, S. R., and J. A. Cirillo., (1992), "Safety Effectivenees of Highway Design Features", Volume V: Intersection, FHWA-RD-91-048, Federal Highway Administration.
-National Agenda for Intersection Safety, (2011), “Publication FHWA‐SA‐02‐007. FHWA, U.S. Department of Transportation”.
-National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)., (2013), “Traffic Safety Facts 2011, Publication DOT HS 811 754”, NHTSA, U.S. Department of Transportation.
-Regional Black Spot Management Guidelines, (2015), “TRACECA Regional Road Safety Project, Safety Engineering Team”, EU funded road safety project.