ارزیابی انواع مکانیزم‌های تغییر شکل در ساختمان پل‌های متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فناوری معماری، دانشکده‌ معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده‌ معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22034/road.2021.118082

چکیده

پل‌های متحرک برای تردد عابرپیاده و یا حمل و نقل جاده‌ای یا آبی مورد استفاده قرار می گیرند و می‌توانند به صورت موقت یک نوع از عملکرد خود را متوقف کرده و از موقعیت خود خارج شوند. در این پژوهش پس از معرفی این پل‌ها، انواع مکانیزم‌های حرکتی در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ ایجاد حرکت در پل‌های متحرک از طریق شش گروه مکانیزم‌های ریلی، باسکولی، عمودی، چرخشی، نوسانی و تاشونده انجام می‌شود. نتایج ارزیابی 50 نمونه ساخته شده در جهان نشان می‌دهد که در بین این مکانیزم‌ها، حرکت باسکولی رایج‌ترین مکانیزم بوده و حرکت‌های ریلی به دلیل سبکی سازه، بزرگترین دهانه را پوشش می‌دهد؛ در برخی از مکانیزم‌ها مانند مکانیزم چرخشی و باسکولی به کمک طراحی به صورت دو پل مجزا با تکیه‌گاه کناری امکان پوشش دهانه‌های بزرگتر فراهم شده‌است؛ بیش از 90 درصد پل‌های ساخته شده از جنس فولاد بوده و عموما سیستم نگهدارنده‌ی عرشه‌ی آن‌ها ازخرپا و یا تیر ورق طراحی شده است؛ امروزه با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از این پل‌ها جنبه‌ی نمایشی پیدا کرده و به نمادی برای کشورها تبدیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


-Beatriz, A., (2017), "Conception Design And Structural Analysis Of Movable Bridges The Case Study of Great Yarmouth Third Crossing" (master of science), University Of  DOPORTO.,
-Brown, D. J., (1993), "Bridges, three thousand years of Defying nature" London: Mitchell Beazley.
-Catbas, F. N., Gokce, H. B., Gul, M., & Frangopol, D. M., (2011), "Movable bridges: condition, modelling and damage simulations. Proceedings of the Institution of Civil Engineers -­Bridge Engineering, 164(3), pp.145-155. doi:10.1680/bren.2011.164.3.145.
-Catbas, F. N., Gul, M., Gokce, H. B., Zaurin, R., Frangopol, D. M., & Grimmelsman, K. A., (2014), "Critical issues, condition assessment and monitoring of heavy movable structures: emphasis on movable bridges", Structure and Infrastructure Engineering, 10(2), pp.261-276. doi:10.1080/15732479.2012.744060.
-Chen, W., & Duan, L., (2003), "Bridge Engineering, Substructure Design: Taylor and Francis Group.
-Denison, E., & Stewart, I., (2012), "how to read bridges, a crash course in engineering and architecture", NewYork: Rizzoli International Publications (Inc).
-Farshad, M., (2011), "History of Engineering in Iran", Iran: Balkh. (in Persian).
-Farshid Nik, F., & Afhami, R., (2010), "Iranian Bridge-Caravansaries Evolutionary process of unifying Caravansary buildings and Bridge structures", Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 2(41), pp.55-66. (in Persian).
-Golabchi, M., & Alaghemandan, M., (2010), "Iranian and world bridges, interaction of architecture, technology and beauty", Iran: University of Tehran, (in Persian).
-Hashemi, M., (2017), "Bridge from an architectural perspective", Iran: University of Tehran. (in Persian).
-Memarian, G. H., & Pirnia, M. K., (2019), "Iranian Architecture", Iran: soroush Danesh. (in Persian).
 
 
 
-Mokhlesi, M. A., (2000), "Old bridges of Iran", Iran: Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts, (in Persian).
-Nash, P., (2016), "An Objective Protocol for Movable Bridge Operation in High-Wind Events Based on Hybrid Analyses by European and American Design Code, (Master of Science ), University of New Hampshire.
-Ostrow, S. A., (1997), "Bridges, New York: Metro books".
-Stepanov, G. M. (1991), "Design of Movable Bridges", Structural Engineering International, 1(1), 9-11. doi:10.2749/101686691780617878
-Taghizade, K., Golabchi, M., & Vojdanzade, L. (2018), Formatable Architecture. Iran: University of Tehran. (in Persian)
-Thrall, A. P., Adriaenssens, S., Paya-Zaforteza, I., & Zoli, T. P. (2012). Linkage-based movable bridges: Design methodology and three novel forms. Engineering Structures, 37, pp.214-223.
-Wallner, M., & Pircher, M., (2007), "Kinematics of Movable Bridges", Journal of Bridge Engineering, 12(2), 147-153. doi:doi:10.1061/(ASCE)10840702(2007)12:2(147).
-Wang, Y., Jablonski, M., Yavvari, C., Wang, Z., Liu, X., Holt, K., & Wijesekera, D., (2019), "Safety and Security Analysis for Movable Railroad Bridges", Paper presented at the 2019 Joint Rail Conference.
-Wells, M., (2002), "30 bridges, Singapore: Laurence King Publishing Ltd.
-Zantvliet, V., (2015), "Analysis of the force distribution on operating mechanisms in a bascule bridges", (masterof science), Delft University of Technology.,
-Zhang, T., Kawaguchi, K. i., & Wu, M., (2019), "Concept and Preliminary Analysis of Novel Movable Structural System for Cable-Stayed Footbridge", Journal of Bridge Engineering, 24(4), 04019021. doi:doi:10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0001378.