بررسی عوامل موثر در شدت تصادفات راه های روستایی گیلان جهت تعیین موثرترین عوامل و ارائه راهکارهای ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده عمران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

افزایش روز افزون وسایل نقلیه در راه‌های روستایی درنتیجه‌ی رشد جمعیت منجر به ایجاد یکی از مهم‌ترین مشکلات سیستم حمل‌ونقل یعنی تصادفات رانندگی شده است که این امر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استان گیلان یکی از زیباترین مناطق توریستی شمال ایران بوده و سفرهای کاری و تفریحی زیادی به این ناحیه انجام می‌شود. در نتیجه این سفرها، تصادفات جاده ای به وجود می آید. بررسی تصادفات برحسب پارامترهای مؤثر امکان پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع تصادفات نیازمند تجهیزات امدادرسانی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن می‌توان به بررسی میزان تأثیر هر عامل در شدت بخشیدن به تصادفات پرداخت. آشکار است که چنین شناختی منتهی به امکان‌پذیر شدن تدوین برنامه‌های ایمن‌سازی تردد مهندسین ترافیک خواهد شد و همچنین آن‌ها می‌توانند درک بهتری از فاکتورهایی که تأثیر مثبت یا منفی در شدت تصادفات دارند، داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات رانندگی در راه‌های روستایی استان گیلان جهت تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر در رخداد این تصادفات است. در این پژوهش با استفاده از تحلیل فراوانی به بررسی متغیرها پرداخته شد و درنهایت مطابق با نتایج، راهکارهای ایمنی برای افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در این جاده‌ها پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


- مرکز آمار ایران. (1395). نتایج رسمی سرشماری نفوس و مسکن ایران.
- Abdi, A., Aghamohammadi, P., Salehfard, R., Najafi, V., & Gilani, M., (2019), “Dynamic Modelling of the Effects of Combined Horizontal and Vertical Curves on Side Friction Factor and Lateral Acceleration”, Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, pp.471(6).
- Bargegol, I., Gilani, V. N. M., Ghasedi, M., & Ghorbanzadeh, M., (2016), “Delay Modeling of Un-signalized Roundabouts Using Neural Network and Regression”, Computational Research Progress in Applied Science & Engineering (CRPASE), 2(1), pp.28-34.
-­Bargegol, I., Gilani, V. N. M., & Jamshidpour, F., (2017), “Relationship between Pedestrians’ Speed, Density and Flow Rate of Crossings through Urban Intersections (Case Study: Rasht Metropolis)(RESEARCH NOTE)” International Journal of Engineering-Transactions C: Aspects, 30(12),
pp.1814-1821.
- Bernstein, J. P. K., & Calamia, M., (2019), “Dimensions of driving-related emotions and behaviors: An exploratory factor analysis of common self-report measures”, Accident Analysis & Prevention, 124, pp.85-91.
-­Casado-Sanz, N., Guirao, B., & Gálvez-Pérez, D., (2019), “Population ageing and rural road accidents: Analysis of accident severity in traffic crashes with older pedestrians on Spanish crosstown roads”, Research in Transportation Business & Management, 30, 100377.
-­Harrison, W. A., & Christie, R., (2005), “Exposure survey of motorcyclists in New South Wales. Accident Analysis & Prevention”, 37(3), pp.441-451.
-­Heydari, S., Hoseinzadeh, A., Ghaffarpasand, F., Hedjazi, A., Zarenezhad, M., Moafian, G., . . . Peymani, P., (2013), “Epidemiological characteristics of fatal traffic accidents in Fars province, Iran: a community-based survey”, Public health, 127(8), pp.704-709.
- Hu, S., & Xiang, Q., (2012), “Characteristics Analysis of Traffic Accidents on Rural Roads. In CICTP 2012: Multimodal Transportation Systems—Convenient, Safe, Cost-Effective, Efficient”, pp.2506-2513.
- Ismail, M. A., & Abdelmageed, S., (2010), “Cost of road traffic accidents in Egypt”, World Academy of Science, Engineering and Technology, 42, pp.1308-1314.
-­Lee, S., & Jeong, B. Y., (2016), “Comparisons of traffic collisions between expressways and rural roads in truck drivers”, Safety and health at work, 7(1), pp.38-42.
-­Litman, T., & Hughes-Cromwick, M., (2017), “Public Transportation’s Impact on Rural and Small Towns: A Vital Mobility Link”.
- López, G., Abellán, J., Montella, A., & de Oña, J., (2014), “Patterns of single-vehicle crashes on two-lane rural highways in granada province, Spain: in-depth analysis through decision rules”, Transportation research record, 2432(1), pp.133-141.
-­Mohtasham amiri, F., Yousefzadeh-Chabok, S., Haghdoust, Z., & Hemmati, H., (2015), “Road Traffic Accidents, Life-threatening Phenomenon in Guilan Province: An Epidemiologic Study”, Journal of Guilan University of Medical Sciences, 23(92),
pp.1-8.
- Pardillo Mayora, J. M., & Jurado Piña, R., (2009), “An assessment of the skid resistance effect on traffic safety under wet-pavement conditions”, Accident Analysis & Prevention, 41(4), pp.881-886.
- Razzaghi, A., Bahrampour, A., Baneshi, M. R., & Zolala, F., (2013), “Assessment of trend and seasonality in road accident data: an Iranian case study”,International journal of health policy and management, 1(1), pp.51.
- Richter, T., Ruhl, S., Ortlepp, J., & Bakaba, E., (2017), “Causes, consequences and countermeasures of overtaking accidents on two-lane rural roads”, Transportation research procedia, 25, pp.1989-2001.
- Soltani, G., Ahmadi, B., Pourreza, A., & Rahimi, A., (2014), “Investigating Prevalence of deaths from Traffic Accidents and Factors Associated with it in Yazd in 2009”, SSU_Journals, 21(6), pp.831-839.
-­“World Health Organization”, (2018), Global status report on road safety 2018.
-­Ziari, H., Amini, A., Saadatjoo, A., Hosseini, S. M., & Gilani, V. N. M., (2017), “A Prioritization Model for the Immunization of Accident Prone Using Multi-criteria Decision Methods and Fuzzy Hierarchy Algorithm”, Computational Research Progress in Applied Science & Engineering (CRPASE), 3(3).
- Zimmerman, K., Jinadasa, D., Maegga, B., & Guerrero, A., (2015), “Road traffic injury on rural roads in Tanzania: measuring the effectiveness of a road safety program” Traffic injury prevention, 16(5), pp.456-460.