دوره و شماره: دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 1-160 
روش‌های گوناگون تثبیت خاک لایروبی و کربناته

صفحه 11-42

10.22034/road.2021.123064

مسعود صادق پور منفرد؛ ایرج رحمانی؛ عطا آقایی آرایی