نااطمینانی نرخ ارز و ارزش‌افزوده بخش حمل‌و‌نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بخش حمل‌و‌نقل در ساختار اقتصادی کشور و ضرورت توسعه این بخش بمنظور توسعه تجارت و ارتباطات اقتصادی، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. از این‌رو، هدف اصلی این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز از طریق کاهش تجارت بر ارزش‌افزوده بخش ‌حمل‌و‌نقل است. محدوده زمانی پژوهش سال‌های 96-1370 است. بمنظور برآورد ضرایب الگوی خودتوضیح برداری بیزین به کار گرفته شده و نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از رویکرد واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته محاسبه شده ‌است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز در دوره مورد برررسی تاثیر منفی و از نظر آماری معناداری بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌و‌نقل ایران داشته است. همچنین، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و  از نظر آماری معناداری بر ارزش‌افزوده این بخش داشته‌اند، شاخص قیمت بخش حمل‌و‌نقل نیز تاثیر مثبت بر ارزش‌افزوده این بخش داشته، اما ضریب برآورد شده از نظر آماری معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


-ابوالحسنی هستیانی، ا. و متقی، س. و صفارزاده، س.، (1398)، "واکاوی ارتباط سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و رشد اقتصادی کشور ایران (کاربرد الگوی VAR). مهندسی حمل و نقل، سال یازدهم، شماره 1،
ص. 239- 254.
-بیضایی، س.ا.، (1384)، "ارائه مدل‌های تعیین عوامل موثر بر ارزش‌افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور"، پژوهشنامه حمل‌و‌نقل، سال اول، شماره 2،
ص. 64-77.
-پهلوانی، م. و مهرابی بشرآبادی، ح. و افشارپور، م.، (1393)، "بررسی تاثیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل بر رشد اقتصادی استان‌های ایران"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 16، ص.134-104.
-حیدرزاده، ل. و سخنور، م.، (1395)، "اثرات اقتصادی مخارج زیرساخت‌های حمل و نقل در کشورهای درحال توسعه"، کنفرانس بین‌المللی ایده‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
-ساسان، ع.ا. (1364)، "اقتصاد جابجاگری و پژوهشی در راه‌های استان اصفهان"، ناشر جهاد دانشگاهی، اصفهان.
-صابری زاده، م. و  دقیقی اصلی، ع.ر.، (1398)، "بررسی اثرات بلایای طبیعی بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای"، پژوهشنامه حمل‌و‌نقل، 58، ص. 346-337.
-صمدی، ع.ح. و پهلوانی، م.، (1397)، "هم جمعی و شکست ساختاری در اقتصاد، انتشارات نورعلم، همدان.
-عزیز­نژاد، ص. و کمیجانی، ا. (1396)، "تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، اول بهار، ص.143-121.
-ﻓﺮوزﻧﺪه، ک.، (1378)، "ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ‌و ﻧﻘﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی: ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ". 
-قربانی، م. و احمدی شادمهری، م.ط. و مصطفوی، س.م.، (1393)، "بررسی اثر زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1391-1355"، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره 17، ص. 49-61.
-مزرعه­لی، ی.، طایفه جباری، ر. و طایفه جباری، ف.، (1394)، "بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر عملکرد صادرات ایران(1391-1374)، فصلنامه اقتصاد و مالیات، ص.137-109.
-نوفرستی، م.، (1395)، "ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد"، نشر رسا، تهران.
-ورمزیاری، م. و ذاکر‌حقیقی، ک.، (1395)، "حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی"، 19 تیرماه.
-ورهرامی، و. و حسین‌پور، ن.، (1397)، "اثرگذاری بی‌ثباتی قیمت حامل‌های انرژی بر ارزش‌افزوده و نرخ تورم بخش حمل‌و‌نقل زمینی (ریلی و جاده‌ای)، فصلنامه جاده، شماره 97، ص. 165-155.
-Akatsuka, K. & Leggate, K., (2010), “Perceptions of Foreign Exchange Rate Risk in the Shipping Industry, Maritime Policy & Management: The Flagship Journal of International Shipping and Port Research”, 28:3, pp. 235-249.
-Aschauer, D. A., (1989), “Public Investment and Productivity Growth in the Group of Seven” Economic Perspectives, 13, pp. 17-25.
-Bahmani-Oskooee, M., & Aftab, M., (2017), “On The Asymmetric Effects of Exchange Rate Volatility on Trade Flows: New Evidence from US-Malaysia Trade at the Industry Level”, Economic Modelling, 63, pp.86-103.
-Bollerslev, T., (1986), “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”,  Journal of Econometrics, 31, pp. 307-327.
-Bradley W. L., (2010), “The Relationship between Recent Gasoline Price Fluctuations and Transit Ridership in Major US Cities”, Journal of Transport Geography, 18,
pp. 214–225.
-Cottani, J. A., &  Cavallo. F., & Khan, M. S. (1990), “Real Exchange Rate Behavior and Economic Performance in LDCS”, Economic Development and Cultural Change, 39:
pp. 61-76.
-Delsalle, J., (2002), “The Effects of Fuel Price Changes on the Transport Sector and its Emissions –Simulations with remove European Economy, Economic Papers 172.
-Doan, T. & Litterman, R. & Sims, C., (1984), “Forecasting and Conditional Projection Using Realistic Prior Distributions. Econometric Reviews, 3(1), pp. 1–100.
-Doan, T., & Litterman, R. B., & Sims, C. A. (1984), “Forecasting and Conditional Projection Using Realistic Prior Distributions. Econometric Reviews, Vol. 3, No. 1,
pp. 1-100.
-Engle, R. F., (1982), “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”, Econometrica, 50, pp.9-87.
-Fang, W.  & Lai, Y. & Miller, M. S., (2009), “Does Exchange Rate Risk Affect Exports Asymmetrically? Asian Evidence”, Journal of International Money and Finance, No.28,
pp. 215-239.
-Koop, G., & Korobilis, D., (2010), “Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics”, Foundations and trends in econometrics, 3(4), pp. 267-358.
-Nelson, D. B., (1991), “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach”, Econometrica, 59, pp. 347-370.
-Sims, C. A., (1980), “Macroeconomics and Reality, Econometrica”, 48, pp. 1–48.
-Snieska, V. & Simkunaite, I., (2009), “Socio- Economic Impact of Infrastructure Investments”, Inzinerine Ekonomika- Engineering Economics, 3, pp. 16-25.
-Sun, C. & Kim, M. & Koo, W.& Cho, G. & Jin H., (2002), “The Effect of Exchange Rate Volatility on Wheat Trade Worldwide”, Working Paper, Center for Agricultural Policy and Trade Studies.
-Bristow, A. L. & Nellthorp, J., (2000), “Transport Project Appraisal in the European Union”, Journal of the World Conference on Transport Research Society, 1, pp. 12-25.