دوره و شماره: دوره 28، شماره 105، آبان 1399، صفحه 1-250