بهینه سازی زاویه میخ‏ها در شیروانی‏های پایدارسازی‏شده با روش میخ‏ گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

روش میخ‏گذاری یکی از روشهای رایج برای پایدارسازی دیواره‏های گود است که در سالهای اخیر مورد توجه بوده است. مطالعات متنوعی برای بهینهسازی آرایش، طول و زاویه میخ‏ها در طرح میخ‏گذاری انجام شده است. زاویه میخ یکی از متغیرهای بهینه‏سازی مهم بوده که در مطالعات گذشته در نظر گرفته شده است. بعنوان یک قید در بهینه‏سازی، در مطالعات پیشین‏ فرض شده است که زوایای تمامی ردیف‏های میخ در عمق‏ دیواره گود باید مساوی باشند. برعکس، مطالعه حاضر فرض می‏کند که این زوایا می‏توانند در عمق متفاوت باشند؛ بعبارت دیگر، زاویه میخ هر ردیف از میخ‏ها یک پارامتر بهینه‏سازی مستقل است. مطالعه حاضر بهینه‏سازی میخ‏ها را با دو رویکرد انجام می‏دهد. در رویکرد اول، نسبت طول بیشینه میخ‏ها به ارتفاع دیوار بدون قید است اما در رویکرد دوم، این نسبت به مقداری که در راهنمای FHWA پیشنهاد شده است، محدود می‏گردد. نتایج مطالعه حاضر نشان می‏دهد که زوایای بهینه برای دو رویکرد در نظر گرفته شده متفاوت هستند. در رویکرد اول، زوایای بهینه برای تمامی ردیف‏های میخ ثابت و برابر 5 درجه است؛ اما در رویکرد دوم، زوایای بهینه برای هر ردیف از میخ‏ها متفاوت است به‏طوری که از بالاترین ردیف به پایین‏ترین ردیف کاهش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


-اژدری­شبستری، ا.، (1390)،­ "دیوارهای میخکوبی شده"، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
- رفیع زاده، ع.، مهرنهاد، ا. و برخورداری، ک.، (1393)، "بررسی پایداری و جابه‌جایی گودهای عمیق به روش میخ‌کوبی با استفاده از تحلیل عددی"،  اولین کنفرانس ملی مهندس عمران و توسعه پایدار ایران.
 
- یزدانی، م.­، مجنونی، ع.ر.­، و نعمتی، آ.، (1394)، "کاربرد روش تاگوچی در بهینه‌سازی طراحی گودبرداری‌ها با استفاده از میخ‌کوبی"، دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران – دانشکده مهندسی عمران تبریز.
 
-Rabcewicz, L.V. (1964a), “The New Austrian Tunneling Method,” Part 1, Water Power, London, Vol. 16, pp. 453-457.
-Rabcewicz, L.V., (1964b), “The New Austrian Tunneling Method,” Part 2, Water Power, London, Vol. 16, pp. 511–515.
-Chia-Cheng Fan, Jiun-Hung Luo, (2008), Numerical Study on the Optimum Layout of Soil-nailed Slopes. Computers and Geotechnics, Vol. 35. No. 4. 585-599.
-Ou-Ling Tang and Qing-ming Jiang, “Stability Analysis of Slope under Different Soil Nailing Parameters Based on the GeoStudio”, 1 (2),
pp. 88-92.
-F. H. Administration, FHWA0-IF-03-017. U.S. Department of Transportation, Washington, DC, U.S.A.