بررسی عوامل موثر بر حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر شبکه معابر شهری (مطالعه موردی‌: شهر کانی دینار)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه حمل و نقل و ترافیک شهری، همواره به عنوان مبحثی اساسی در مطالعات شهری مطرح است و یکی از اصلی ترین نیاز­های زندگی شهری به حساب می­آید، ستون های اصلی آنچه توسعه پایدار نامیده می شود ایجاد سامانه ترابری پایدار است.امروزه مسائل مربوط به حمل و نقل در شهرها به یکی از چالش های عمده دولت­ها در عرصه سیاسی تبدیل شده است. سیستم حمل و نقل مناسب یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور­ها و جوامع به حساب می­آید پایداری حمل و نقل شهری ناشی از برنامه ریزی پایدار حمل و نقل است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین مهمترین عوامل و شاخص­های مؤثر برحمل ونقل شهری با استفاده از تجربیات حمل ونقل شهرهای پیشرو درحمل ونقل است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای است و از نظر روش تحلیلی-محتوایی است.برای تجزیه و تحلیل تکنیک­های کمی و کیفی از نرم افزار SPSS و GIS استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش­های کتابخانه­ای و میدانی در رابطه با شاخص­های حمل ونقل پایدار است. در شهرکانی دینار نتایج مطالعات نشان می­دهد وضعیت حمل و نقل پایدار دراین شهراز دید مسایل ترافیکی مشکلی ندارد، ولی از نظر تجهیزات و تاسیسات ترافیک شهری دارای وظعیت مطلوب نیست و از نظر سیستم ارتباطی و شبکه دسترسی شهر دارای مشکلات و محدودیت­هایی است و شبکه دسترسی آن نیازمند بهسازی و اصلاح است.

کلیدواژه‌ها


-احدی، م.ر.، ضرغامی، س.، آقا محمدی، آ. (1393)، "بررسی شاخص­های توسعه پایدار در برنامه­ریزی حمل و نقل، ششمین کنفرانس ملی برنا­مه­ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر
مولفه­های شهر اسلامی، مشهد.
 
-امینی نژاد، س. ر. و افتخاری، ق.، (1389)، "مقدمه­ای بر برنامه­ریزی حمل و نقل شهری"، پیام نور، ایران.
-اشرفی، ی. و حاتمی­نژاد، ح.، (1386)، "دوچرخه و نقش آن درحمل ونقل پایدار شهری"، نمونه موردی شهر بناب، پژوهش­های جغرافیا انسانی، شماره 70.
-امیری پور، س.م.م.­، غلامی، ع.، (1390)، "مبانی حمل و نقل شبه همگانی­"، سری منابع آموزشی شهرداری­ها، انتشارات سازمان شهرداری و دهیاری­ها.
-سلامت،ن.، (1383، "آینده­نگری مسائل ترافیک تهران"، مجله صنعت حمل و نقل­، شماره 238، تهران. ص.96.
-شاه علی،ج. و سنایی،م.، (1389)، "بررسی شبکه معابر شهری در ارتباط با منورفولوژی شهری"، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی – سال دوم، شماره سوم، تابستان.
- عموشاهی،ن.، (1395)­، "بررسی پایداری سیستم حمل و نقل شهری در خمینی شهر با استفاده از SWOT، سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، اصفهان، ص.4.
-علوی، س.ع.، (1376)­، "ساماندهی مدیریت ترافیک در نظام ارتباط شهری"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-شهیدی­،م ح.، (1368)،"جایگاه سازمان­های ترافیک در نظام  اداری کشور"، سازمان ترافیک، تهران.
-فرازمند، ح.، (1383)، "زندگی نوین بشر در شهرهای الکترونیک"، روزنامه اطلاعات­، شماره23204، تهران.
-محمودی، ع.، (1373)­، "کاربری اراضی و حمل و نقل شهری"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی­، شماره33.
-محمودی­پاتی، ف. (1385)، "جزوه درسی دوره کارشناسی"، رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، چالوس، موسسه آموزش عالی، ص. 25-30.
 
Hussein. R. M. R., (2213), “Towards Sustainable Urban Transportation Case Studies World Academy of Science”, Engineering and Technology International Journal of Transport and Vehicle Engineering, Vol. 7, No. 9.
 
-Hine, J., (2000), “Integration, integration, integration… Planning For sustainable and integrated transport systems in new millennium Journal of Transport Policy, Vol.7, No.3, pp.176-177.
 
-May A., D., (2215), “Encouraging good practice in the development of Sustainable Urban Mobility Plans”, Case Studies on Transport Policy 3/1, pp.3- 11.
 
-Cheba, Saniuk, S., (2216), “Sustainable urban transport – the concept of measurement in the Field of city logistics, 2nd International Conference "Green Cities - Green Logistics for Greener Cities", pp. 2-3.
-Le Grand J.et al. (1987), “The Economics of Social Problems.2 Ed., Macmillan press.
-TRB (1997), “Toward A Susainable Future; Addressing the Long - Term Effects of Mo tor Vehicle Transportation on Climate and Ecology”­, Committee for a Study on Trans­portation and a Sustainable Environment, National Academy Press (­www.trb.org).