بررسی پایداری شیب‌های سنگی پایدار شده توسط سیستم میخ کوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی،‌ گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی مولانا، قزوین، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

مطالعات پایداری شیروانی­های سنگی به عنوان نمونه­ای از سازه­های ژئوتکنیکی یکی از مهمترین و حساس­ترین زمینه­های مهندسی برای طراحان می­باشد. به­گونه­ای که هر گونه اختلال در عملکرد این سازه­ها باعث بروز خسارات جبران ناپذیری می­شود. وجود نامعینی و تغییرپذیری خواص فیزیکی و مکانیکی خاک­ها و سنگ­ها و همچنین بروز خطا در اندازه­گیری­ها موجب شده که کاربرد تحلیل­های مبتنی بر قابلیت اعتماد در مهندسی ژئوتکنیک مورد توجه قرار بگیرد. در این پژوهش، شیروانی­های سنگی، مدلسازی شده و پایداری آنها تحت اثر بار دینامیکی بررسی خواهد شد و در صورت ناپایدار بودن، روش مناسب و بهینه برای پایدارسازی آنها با استفاده از تور طراحی و ارائه خواهد شد. شیروانی سنگی با زاویه­های شیب 10، 20 و 30 درجه در نظر گرفته شد و با کمک روش­های دستی ارزیابی پایداری آن صورت می­گیرد. سپس با استفاده از نرم افزار phase.2 در حالت دو بعدی مدل المان محدود آن ساخته شده و ارزیابی پایداری شیب تحت شرایط استاتیکی و دینامیکی انجام می­گردد. در ادامه با قرار دادن تور به همراه راک بولت­ها، پایدارای شیروانی سنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد. لازم به ذکر است که در این تحقیق، نحوه آرایش بولت­ها نیز در ارزیابی پایدارای شیروانی­های سنگی تحت اثر بارگذاری­های دینامیکی و استاتیکی صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها


-شمسی، م.، کنگی، ع. (1393). آنالیز پایداری لغزش گوه­ای در ترانشه­های سنگی جاده تنگه قیر در شرایط بارگذاری لرزهای محور ایلام-کرمانشاه. اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار، کرج، ایران.
-فهیمی­فر، الف.، عبدالملکی، آ.، احمدوند، م.، قدمی، ح.(1391)، "پایدارسازی شیروانی­های سنگی با استفاده از باکس­های ژئوگریدی"، دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک. مازندران، ایران.
-توسلی، ا. نادی، ب. اوصالی، ح. و نورایی کیا، ش.، (1397)، "مقایسه فنی و اقتصادی روش‌‌های مختلف پایدار‌سازی موقت و دائمی‌ شیروانی‌های خاکی (مطالعه موردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات). جاده, 26(94)، ص. 69-85..
-حداد، ع. ح.، دهستانی، ح.، (1389)، "بهینه سازی تسلیح در شیب­های سنگی ناپایدار با استفاده از روش سطح تسلیح مورد نیاز. مدل­سازی در مهندسی"، 8 (21)، ص.15-32.
-حاجی عزیزی، حیدریف، (1396)، "تعیین سطح لغزش بحرانی در شیروانی‌های خاکی با استفاده از روش تغییرات بیشترین شیب محلی، فصلنامه مهندسی عمران فردوسی، 29(2)، ص.13-30.
-غیاثیان، ح.، رجبیان، ا. و جعفری، س.، (1395)، "بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل"، پژوهشنامه حمل و نقل، 13(2)، ص. 1-9.
-رضوی، س.ک.، حاجی­علیلوی بناب، م. و رضایی­فرعی، ا.ح.، (1397)، "بررسی عددی سه‌بعدی رفتار سیستم میخ‌گذاری خاک به روش تفاضل محدود"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 48.1 (90)، ص. 23-33.
-حاجی عزیزی، م. و نصیری،م.، (1397)، "تعیین عمق مؤثر نفوذ ستون سنگی در شیب‌های خاکی با استفاده از روش‌های عددی و آزمایشگاهی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 48.1 (90)، ص.1-12.
-Cheng, Y.M., Lansivaara, T. and Wei, W.B., (2007), “Two-dimensional slope stability Analysis by limit equilibrium and strength reduction methods”, Computers and Geotechnics. Vol. 34, pp. 137-150.
-­Eberhardt, E., D. Stead, and J. S. Coggan. (2001), "Numerical analysis of initiation and progressive failure in natural rock slopes—the 1991 Randa rockslide." International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 41.1, pp.69-87.
-­Hosseinitoudeshki, V., and Kayalha, A., (2014),­”The effect of pore pressure on the rock slope stability," Journal of Novel Applied Sciences, pp.5547-550.
-­Giam, P.S.K. & I.B. Donald, (1989), “Example problems for testing soil slope stability Programs.” Civil Engineering Research Report No. 8/1989, Monash University, ISBN 0867469218.
 
-Hoek, E., P. Marinos, and M. Benissi, (1998), “Applicability of the Geological Strength Index (GSI) classification for very weak and sheared rock masses”, the case of the Athens Schist Formation. Bull. Eng. Geol. Env., 57 (2), pp.151-160.
-­Hosseinitoudeshki, V., "Comparison of Hock–Brown and Mohr–Coulomb criteria in the stability analysis of jointed rock slopes." International Research Journal of Applied and Basic Sciences, (2013), Vol. 4 (9),
pp. 2769-2774.
 
-­Majdi Abbas & Amini Mehdi, (2011), “Flexural Toppling Failure in Rock Slopes: From Theory to Applications.” I.J.M.G.E., University of Tehran, Vol. 45, No. 1.
-Majdi, Abbas, and Mehdi Amini,  (2011), "Flexural Toppling Failure in Rock Slopes: From Theory to Applications", Int., Journal of Mining & Geo-Engineering 46.1, pp.21-32.
-­Rocksience Consulting Group, (2001),
Phase 2.