تحلیل تاثیر حمل و نقل هوشمند در حوزه اینترنت اشیاء بر بهبود شاخصهای ملی توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

10.22034/road.2021.119329

چکیده

هدف اینترنت اشیا توانمندسازی اشیا برای اتصال در هر زمان و مکان، با هر چیزی و هر شخصی است که از هر مسیر یا شبکه به صورت ایده‌آل استفاده می‌کند. این اشیا برای دستیابی به اهداف مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند و کاربردها یا خدمات جدید در حوزه های هوشمند انرژی، حمل و نقل، بهداشت، امنیت، کسب و کار، خانه، شهرها و غیره را به وجود می‌آورند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل تاثیر حمل و نقل هوشمند در حوزه اینترنت اشیا بر بهبود شاخص های ملی توسعه پایدار می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است. همچنین از لحاظ جمع‬ آوری داده‌ها یک تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی می‬ باشد. جامعه‌ی ‌آماری تحقیق کلیه افراد آشنا به فناوری اینترنت اشیا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد. در بخش اول برای تهیه مبانی نظری تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده گردید و در بخش دوم برای جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از پرسشنامه و با توزیع میدانی استفاده گردید. بمنظور بررسی مناسب بودن متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل 54/8) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد صنعت ارتباطات خودرویی در حوزه اینترنتی اشیا همراه با شاخص‌های مربوط که با رویکرد کارت امتیازی متوازان مد نظر قرار گرفت بر بهبود شاخص های ملی توسعه پایدار تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها


-انصاری، م. محمدیان، ا. نویسنده، ا.، (1396)، "شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در خانه هوشمند با استفاده از روش فراترکیب"، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 9 (4)،
ص. 678-659.
-رابرت‌اس‌. ک.‌، دیوید‌پی‌. ن.، (2004)، "سازمان استراتژی محور"، ترجمه‌ی پرویز بختیاری‌، سازمان مدیریت صنعتی‌.
-زارعی، م.، (1394)، "گاربردهای اینترنت اشیاء­"، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
-قاسمی، ر.، محقر، ع. صفری، ح. و جوکار، م.ر.، (1395)، "اولویت‌بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان ایران"، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 8 (1)، ص. 176-155.
-قریب، م.، (1394)، "­مقایسه دو فناوری ارتباطی بی‎سیم DSRC و LTE برای ارتباطات خودرویی"، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
-موسوی، ب.، ممالکی، م.، و قلی­زاده، م.، (1395)، "­ارزیابی اقتصادی طرح سامانه ارتباطات خودرویی"، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
-نسیمی­راد، ع.، (1394)، "اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری­ها برای محیط­های هوشمند".
-یلس یوران اولوه، آنا شوستراند، (1394)، "کارت امتیازی متوازن"، ترجمه علیرضا علی سلیمانی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 
-Ancker, J. S., Kern, L. M., Abramson, E., & Kaushal, R., (2012), “The Triangle Model for evaluating the effect of health information technology on healthcare quality and safety”, Journal of the American Medical Informatics Association, 19(1), pp.61-65.
 
-Atzori, L., Iera, A. & Morabito, G., (2010), “The internet of things: A survey.Computer networks”, 54(15), pp. 2787-2805.
 
 -Atzori, L., Iera, A. & Morabito, G., (2014), From"­smart objects" to" social objects": The next evolutionary step of the internet of things, Communications Magazine, IEEE, 52(1), pp.97-105.
 
-Bandyopadhyay, D. & Sen, J., (2011), “Internet of things: Applications and challenges in technology and standardization”, Wireless Personal Communications, 58(1), pp.49-69.
-Büyüközkan, G., Çifçi, G. & Güleryüz, S., (2011), “Strategic analysis of healthcare service quality using fuzzy AHP methodology”, Expert Systems with Applications, 38(8), pp.9407-9424.
 
-Carter, C. R. & Easton, P. L., (2011), “Sustainable supply chain management: evolution and future directions, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, 41(1), pp. 46 - 62.
 
-Chui, M., Loffler, M. & Roberts, R., (2010), “The internet of things. McKinsey Quarterly 2, pp.1–9.
 
-Crane, A., Palazzo, G., Spence, L. J. & Matten, D., (2014), “Contesting the value of creating shared value”, California management review, 56(2), pp.130- 153.
 -Haller, S., Karnouskos, S. & Schroth, C., (2009), “The internet of things in an enterprise context, Springer Berlin Heidelberg.,
pp. 14-28.
 
-Manyika, J., Chui, M., Bughin, J., Dobbs, R., Bisson, P. & Marrs, A., (2013), “Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy”, Vol. 180, McKinsey Global Institute San Francisco, CA, USA.           
 
-Peña-López, I., (2005), “Strategy and Policy Unit of International Telecommunications Union”, Geneva, Switzerland: ITU Internet Reports.
 
-Zhang, Y.C. & Yu, J., (2013), “A study on the fire IOT development strategy”, Procedia Engineering, 52, pp.314-319.