تحقیق در عملیات لجستیک سبز؛ نگاهی به ابعاد و جوانب، مسائل، کمک‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 دانش آموخته حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

رشد اقتصاد جهان در قرن اخیر، باعث مصرف کالاهای فراوان شده و از طرفی، پروسه‌ی جهانی‌سازی نیز منجر به شکل‌گیری جریانات عظیمی از کالاها در اقصی نقاط دنیا شده است؛ اما تولید، حمل‌ونقل، انبارداری و مصرف این کالاها، مشکلات زیست‌محیطی عدیده‌ای را پدید آورده است. امروزه، گرم شدن جهان در اثر تولید و انتشار گسترده‌ی گازهای گلخانه‌ای، اصلی‌ترین نگرانی زیست‌محیطی محسوب می‌شود. دولت‌ها، کارگروه‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری، در حال آماده شدن برای رویارویی با این تهدید هستند. رشته تحقیق در عملیات، سابقه‌ی دیرینه‌ای در بهبود روش‌های عملیاتی، به‌ویژه در کاهش هزینه‌ها دارد. نگارندگان در این پژوهش حاضر، خلاصه‌ای از کمک‌های بارز تحقیق در عملیات به لجستیک سبز را بازگو می‌کنند که شامل تلفیقی از ابعاد و جنبه‌های زیست‌محیطی در فرآیندهای تدارکاتی است. با تمرکز بر طراحی، برنامه‌ریزی و نظارت بر زنجیره‌ی تأمین ترابری، موجودی کالاها و تصمیمات اتخاذی درباره‌ی تسهیلات و امکانات، خلاصه‌ای از پیشرفت‌های فعلی و تحولاتی که ممکن است در آینده شاهد رخ دهید را بیان می‌کنند. در این مسیر، به تحقیقات مختلفی که مدل‌های OR برنامه‌های لجستیکی را از ابعاد زیست‌محیطی مورد مطالعه قرار داده‌اند نیز اشاره‌ای خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Agatz, N., Campbell, A. M., Fleischmann, M., Van Nunen, J., & Savelsbergh, M., (2013), "Revenue management opportunities for Internet retailers" Journal of Revenue and Pricing Management, 12(2), pp.128-138.­
-Alshamrani, A., Mathur, K., & Ballou, R. H. (2007),"­Reverse logistics: simultaneous design of delivery routes and returns strategies", Computers & Operations Research, 34(2), pp.595-619.­
-Ateş, M. A., Bloemhof, J., Van Raaij, E. M., & Wynstra, F., (2012), "Proactive environmental strategy in a supply chain context: the mediating role of investments", International Journal of Production Research, 50(4),
pp.1079-1095.
-Azapagic, A., & Clift, R., (1999), "The application of life cycle assessment to process optimisation". Computers & Chemical Engineering, 23(10), pp.1509-1526.­
-Bai, Y., Hwang, T., Kang, S., & Ouyang, Y., (2011), "Biofuel refinery location and supply chain planning under traffic congestion", Transportation Research Part B: Methodological, 45(1), pp.162-175.­
-Barbosa-Póvoa, A. P., da Silva, C., & Carvalho, A. (2018),"Opportunities and challenges in sustainable supply chain: An operations research perspective", European Journal of Operational Research, 268(2), pp.399-431.­
-Barker, T. J., & Zabinsky, Z. B., (2011), "A multicriteria decision making model for reverse logistics using analytical hierarchy process", Omega, 39(5), pp.558-573.­
-Bartolacci, M. R., LeBlanc, L. J., Kayikci, Y., & Grossman, T. A., (2012), "Optimization modeling for logistics: options and implementations", Journal of Business Logistics, 33(2), pp.118-127.­
-Bauer, J., Bektaş, T., & Crainic, T. G., (2010), "Minimizing greenhouse gas emissions in intermodal freight transport: an application to rail service design", Journal of the Operational Research Society, 61(3), pp.530-542.­
-Beltran, B., Carrese, S., Cipriani, E., & Petrelli, M., (2009), "Transit network design with allocation of green vehicles: A genetic algorithm approach", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 17(5),
pp.475-483.
-Benjaafar, S., & Savelsbergh, M., (2014), "Carbon-aware transport and logistics", In: Springer.
-Blauwens, G., De Baere, P., & Van de Voorde, E., (2002), "Transport economics".
-Brodin, M. H., & Aronsson, H., (2006), "Purchasing environmental logistics­".
-Chaabane, A., Ramudhin, A., & Paquet, M., (2012), "Design of sustainable supply chains under the emission trading scheme", International journal of production economics, 135(1), pp.37-49.
-Chopra, S., Meindl, P., & Kalra, D. V., (2013), "Supply chain management: strategy, planning, and operation",Vol. 232, Pearson Boston, MA.
-Corbett, C. J., & Kleindorfer, P. R., (2001), "Environmental management and operations management: Introduction to part 1­, manufacturing and ecologistics", Production and Operations Management, 10(2),
pp.107-111.
-D’Agosto, M., & Ribeiro, S. K., (2004), "Eco-efficiency management program (EEMP)—a model for road fleet operation", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 9(6), pp.497-511.­
-de Haes, H. A. U., (2006), "Life cycle assessment and the use of broad indicators", Journal of Industrial Ecology, 10(3), pp.5-7.­
-Dekker, R., Bloemhof, J., & Mallidis, I., (2012), "Operations Research for green logistics–An overview of aspects, issues, contributions and challenges", European Journal of Operational Research, 219(3), pp.671-679.
-Demir, E., Bektaş, T., & Laporte, G., (2011), "A comparative analysis of several vehicle emission models for road freight transportation", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 16(5),
pp.347-357.­
-Fagerholt, K., Gausel, N. T., Rakke, J. G., & Psaraftis, H. N., (2015), "Maritime routing and speed optimization with emission control areas", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 52, pp.57-73.
-Fan, Y., Behdani, B., Bloemhof-Ruwaard, J., & Zuidwijk, R., (2019), "Flow consolidation in hinterland container transport: An analysis for perishable and dry cargo", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 130, pp.128-160.­
-Farahani, M., Shavandi, H., & Rahmani, D., (2017), "A location-inventory model considering a strategy to mitigate disruption risk in supply chain by substitutable products", Computers & Industrial Engineering, 108, pp.213-224.­
-Gao, X., & Cao, C., (2020), "A novel multi-objective scenario-based optimization model for sustainable reverse logistics supply chain network redesign considering facility reconstruction", Journal of Cleaner Production, 122405.
-Goel, A., (2010), "The value of in-transit visibility for supply chains with multiple modes of transport", International Journal of logistics: research and Applications, 13(6), pp.475-492.­
-Harris, I., Naim, M., Palmer, A., Potter, A., & Mumford, C., (2011), "Assessing the impact of cost optimization based on infrastructure modelling on CO2 emissions", International journal of production economics, 131(1), pp.313-321.­
-Hoen, K., Tan, T., Fransoo, J., & Van Houtum, G.,(2010)," Effect of carbon emission regulations on transport mode selection in supply chains", Eindhoven University of Technology.
-Hoen, K., Tan, T., Fransoo, J., & Van Houtum, G., (2014), "Effect of carbon emission regulations on transport mode selection under stochastic demand", Flexible Services and Manufacturing Journal, 26
(1-2), pp.170-195.
-Hua, G., Cheng, T., & Wang, S., (2011), "Managing carbon footprints in inventory management", International journal of production economics, 132(2), pp.178-185.
-Huijbregts, M., Rombouts, L., & Struijs, J., (2005), "Predictive power of cumulative energy demand for life cycle impact indicators", Paper presented at the 15th Annual Meeting, SETAC Europe, pp.22-26.
-Iacovou, N., Robbie T, & , C. L., (2009), "A comparative study of important risk factors involved in offshore and domestic outsourcing of software development projects: A two-panel Delphi study", Information & management, 46(1), pp.57-68.
-Janic, M., (2011), "Assessing some social and environmental effects of transforming an airport into a real multimodal transport node", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 16(2), pp.137-149.
-Kleindorfer, P. R., Singhal, K., & Van Wassenhove, L. N., (2005), "Sustainable operations management. Production and Operations Management, 14(4), pp.482-492.
-Kull, T. J., Boyer, K., & Calantone, R., (2007), Last, mile supply chain efficiency: an analysis of learning curves in online ordering. International Journal of Operations & Production Management".
-Lack, D., & Corbett, J., (2012), "Black carbon from ships: a review of the effects of ship speed, fuel quality and exhaust gas scrubbing", Atmospheric Chemistry & Physics, pp.12(9)­.
-Lai, K.-h., Cheng, T., & Tang, A. K., (2010),
"­Green retailing: factors for success", California Management Review, 52(2), pp. 6-31.­
-Leal, I. C., & D'Agosto., (2011), "Modal choice for transportation of hazardous materials: the case of land modes of transport of bio-ethanol in Brazil", Journal of Cleaner Production, 19(2-3), pp.229-240.­
-Macharis, C., & Bontekoning, Y. M., (2004), "Opportunities for OR in intermodal freight transport research: A review", European Journal of Operational Research, 153(2), pp.400-416.­
-Maden, W., Eglese, R., & Black, D., (2010), "Vehicle routing and scheduling with time-varying data: A case study", Journal of the Operational Research Society, 61(3),
pp.515-522­.
-Mallidis, I., Dekker, R., & Vlachos, D., (2012), "The impact of greening on supply chain design and cost: a case for a developing region", Journal of Transport Geography, 22,
pp.118-128.
-McKinnon, A., Browne, M., Whiteing, A., & Piecyk, M., (2015), "Green logistics: Improving the environmental sustainability of logistics: Kogan Page Publishers".
-McKinnon, A. C., & Woodburn, A., (1996), "Logistical restructuring and road freight traffic growth", Transportation, 23(2), pp.141-161.­
-Memari, A., Rahim, A. R. A., Ahmad, R., & Hassan, A., (2016), "A literature review on green supply chain modelling for optimising CO2 emission", International Journal of Operational Research, 26(4), pp.509-525.­
-Mi, Z.-F., Pan, S.-Y., Yu, H., & Wei, Y.-M., (2015), "Potential impacts of industrial structure on energy consumption and CO2 emission: a case study of Beijing", Journal of Cleaner Production, 103, pp.455-462.­
-Milošević, T., Kranjčević, L., Piličić, S., Čavrak, M., Kegalj, I., & Traven, L.­, (2020), "Air Pollution Dispersion Modeling in Port Areas", Pomorski zbornik(3), pp.157-170.
-Mutopo, P., Haaland, H., Boamah, F., Widengård, M., & Skarstein, R., (2011), "Biofuels, land grabbing and food security in Africa: Zed Books Ltd".
-Ni, P., Wang, X., & Li, H., (2020)," A review on regulations, current status, effects and reduction strategies of emissions for marine diesel engines", Fuel, 279, 118477.
-NTM., (2020), "Network for Transport and the Environment", Retrieved from http: //ntmcalc.se/index.html.
-Palanivelu, P., & Dhawan, M., (2011), "Green Logistics",­White Paper Tata Consulting Systems.
-Palmer, M. A., (1988), "Dispersal of marine meiofauna: a review and conceptual model explaining passive transport and active emergence with implications for recruitment", Marine ecology progress series. Oldendorf, 48(1), pp.81-91.­
-Piecyk, M. I., & McKinnon, A. C., (2010), "Forecasting the carbon footprint of road freight transport in 2020", International journal of production economics, 128(1), pp.31-42.­
-Psaraftis, H. N., & Kontovas, C. A., (2014), "Ship speed optimization: Concepts, models and combined speed-routing scenarios", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 44, pp.52-69.
-Quariguasi Frota Neto, J., Walther, G., Bloemhof, J., Van Nunen, J., & Spengler, T., (2010), "From closed-loop to sustainable supply chains: the WEEE case", International Journal of Production Research, 48(15), pp.4463-4481.
-Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K.-h. (2011). An organizational theoretic review of green supply chain management literature. International journal of production economics, 130(1), 1-15.
Sasikumar, P., Kannan, G., & Haq, A. N., (2010), "A multi-echelon reverse logistics network design for product recovery—a case of truck tire remanufacturing", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 49(9-12), pp.1223-1234­.
-Sbihi, A., & Eglese, R. W., (2010), "Combinatorial optimization and green logistics", Annals of Operations Research, 175(1), pp.159-175.­
-Sheu, J.-B., Chou, Y.-H., & Hu, C.,C., (2005), "An integrated logistics operational model for green-supply chain management", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 41(4), pp.287-313.
-Srivastava, S. K., (2007), "Green supply chain management: a state of the art literature review", International journal of management reviews, 9(1), pp.53-80.
-Sundarakani, B., De Souza, R., Goh, M., Wagner, S. M., & Manikandan, S., (2010), "Modeling carbon footprints across the supply chain", International journal of production economics, 128(1), pp.43-50.
-Susilawati, H. L., Setyanto, P., Ariani, M., Hervani, A., & Inubushi, K., (2016), "Influence of water depth and soil amelioration on greenhouse gas emissions from peat soil columns", Soil Science and Plant Nutrition, 62(1), pp.57-68.­
-Van Mierlo, J., Timmermans, J.-M., Maggetto, G., Van den Bossche, P., Meyer, S., Hecq, W., . . . Verlaak, J., (2004), "Environmental rating of vehicles with different alternative fuels and drive trains: a comparison of two approaches", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 9(5), pp.387-399.
-Vanek, F. M., & Morlok, E. K., (2000), "Improving the energy efficiency of freight in the United States through commodity-based analysis: justification and implementation", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 5(1), pp.11-29.
-Wang, F., Lai, X., & Shi, N., (2011), "A multi-objective optimization for green supply chain network design", Decision support systems, 51(2), pp.262-269.
-Zhang, X., Li, L., & Zhang, J., (2019), "An optimal service model for rail freight transportation: Pricing, planning, and emission reducing", Journal of Cleaner Production, 218, pp.565-574.