لجستیک دریایی سبز: جستجوی راه‌حل‌های برد- برد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

10.22034/road.2021.257614.1922

چکیده

وقتی حرف از تدارکات دریایی سبز می‌زنیم، منظورمان برآورده شدن توأمان عملکرد زیست‌محیطی مطمئنِ زنجیرۀ تأمین در بخش تدارکات و ترابری دریایی و نیز رعایت ضوابط سنّتی در حوزۀ اقتصاد است. در مطالعۀ حاضر، کانون توجّه زیست‌محیطی بر انتشار آلودگی‌های ناشی از کشتی‌رانی و دریانوردی است. دستیابی به چنین هدفی، در گرو ایجاد چندین و چند تعادل پایدار است. معمولاً در این مسیر راه‌حل‌های برد- برد مورد جستجو قرار می‌گیرند؛ اما برآورده شدن این‌گونه راهکارها، احتمالاً سخت‌تر از آن چیزی است که در نگاه نخست به چشم می‌آید. در اینجا به‌طور خلاصه به چالش‌های پیش روی لجستیک دریایی سبز می‌پردازیم و مثال‌هایی را نیز در رابطه با انتشار گازهای گلخانه‌ای و غیرگلخانه‌ای بیان می‌کنیم. کاهش سرعت کشتی منوط بر اجرای آن در سطح استراتژیک (طراحی) است. یعنی از طریق کاهش تأسیسات تأمین انرژی کشتی، تأثیراتی روی ایمنی خواهد گذاشت؛ چرا که این کاهش با حداقل قدرت مطمئنِ مورد نیاز کشتی در شرایط آب و هوایی نامساعد مغایرت دارد. انتشار آلودگی کشتی کندتر بسیار کمتر از انتشار آلودگی کشتی سریع‌تر است. اگر بخواهیم به‌وسیلۀ کاهش سرعت، هزینه‌های سوخت (و جلوگیری از توسیع انتشار) را کاهش دهیم، می‌توانیم این کار را در دو مرحلۀ ساده انجام دهیم.

کلیدواژه‌ها


-Bodansky, D., (2018), "Regulating greenhouse gas emissions from ships: The role of the International Maritime Organization", In Ocean Law Debates, pp. 478-501, Brill Nijhoff.
-Boviatsis, M., & Tselentis, B., (2019), "A comparative analysis between EU MRV and IMO DCS–the need to adopt a harmonised regulatory system", Paper presented at the Conference on Environmental Science and Technology.
-Čampara, L., Hasanspahić, N., & Vujičić, S. (2018), "Overview of MARPOL ANNEX VI regulations for prevention of air pollution from marine diesel engines. Paper presented at the SHS Web of Conferences.
            -Chatzinikolaou, S. D., & Ventikos, N. P. (2015), "Holistic framework for studying ship air emissions in a life cycle perspective. Ocean Engineering, 110, pp.113-122.
            -Chettri, A., (2019), "The Influence of MARPOL Annex VI on Global Ship Emission: A Study Based on the Impact in the ECAs", University of South-Eastern Norway.
   -Chiou, T.-Y., Chan, H. K., Lettice, F., & Chung, S. H., (2011), "The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 47(6), pp.822-836.
-Craig, R. K., (2017), "Climate change and common but differentiated responsibilities for the ocean. Carbon & Climate Law Review, 11(4), pp.325-334.
-Cullinane, K., & Bergqvist, R., (2014), Emission control areas and their impact on maritime transport, In: Elsevier.
-Devanney, J., & Beach, S., (2006), "The tankship tromedy: the impending disasters in tankers: ctX press Tavernier", FL.
-Di Vaio, A., & Varriale, L., (2018), "Management innovation for environmental sustainability in seaports: Managerial accounting instruments and training for competitive green ports beyond the regulations", Sustainability, 10(3), pp.73-78.
-Fagerholt, K., & Psaraftis, H. N., (2015), "On two speed optimization problems for ships that sail in and out of emission control areas", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 39, pp.56-64.
-Gritsenko, D., (2018), "Explaining choices in energy infrastructure development as a network of adjacent action situations: The case of LNG in the Baltic Sea region", Energy Policy, 112, pp.74-83.
-Hvattum, L. M., Norstad, I., Fagerholt, K., & Laporte, G., (2013), "Analysis of an exact algorithm for the vessel speed optimization problem", Networks, 62(2), pp.132-135.
-Kusrini, E., & Primadasa, R., (2018), "Design of key performance indicators (KPI) for sustainable supply chain management (SSCM) palm oil industry in Indonesia", Paper presented at the MATEC web of conferences.
-Lai, X., Tao, Y., Wang, F., & Zou, Z., (2019), "Sustainability investment in maritime supply chain with risk behavior and information sharing", International Journal of Production Economics, 218, pp.16-29.
-Luo, M., (2013), "Emission reduction in international shipping—the hidden side effects", Maritime Policy & Management, 40(7), pp.694-708.
-Mallidis, I., Iakovou, E., Dekker, R., & Vlachos, D., (2018), "The impact of slow steaming on the carriers’ and shippers’ costs: The case of a global logistics network", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 111, pp.18-39.­
-Montenegro, R. C., & Fahl, U., (2017), "Carbon leakage and competitiveness: Socio-economic impacts of greenhouse gas emissions decrease on the European area until 2050", Paper presented at the 2017 14th International Conference on the European Energy Market (EEM).
             -Panagakos, G. P., Stamatopoulou, E. V., & Psaraftis, H. N., (2014), "The possible designation of the Mediterranean Sea as a SECA: A case study. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 28,
pp.74-90.
            -Psaraftis, H. N., (2016), "Green maritime logistics: the quest for win-win solutions", Transportation Research Procedia, 14(1), pp.133-142.
             -Psaraftis, H. N., (2019), "Decarbonization of maritime transport: to be or not to be? Maritime Economics & Logistics, 21(3), pp.353-371.
-Psaraftis, H. N., & Kontovas, C. A., (2009), "CO 2 emission statistics for the world commercial fleet", WMU Journal of Maritime Affairs, 8(1), pp.1-25.
-Psaraftis, H. N., & Kontovas, C. A, (2010), "Balancing the economic and environmental performance of maritime transportation", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 15(8), pp.458-462.
            -Psaraftis, H. N., & Kontovas, C. A., (2013), "Speed models for energy-efficient maritime transportation: A taxonomy and survey", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 26, pp.331-351.
            -Psaraftis, H. N., & Kontovas, C. A., (2014), "Ship speed optimization: Concepts, models and combined speed-routing scenarios", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 44, pp.52-69.
            -Psaraftis, H. N., & Kontovas, C. A., (2015), Slow steaming in maritime transportation: Fundamentals, trade-offs, and decision models. In Handbook of ocean container transport logistics, Springer, pp. 315-358.
            -Psaraftis, H. N., Kontovas, C. A., & Kakalis, N. M., (2009), "Speed reduction as an emissions reduction measure for fast ships", Paper presented at the 10th International Conference on Fast Sea Transportation FAST.
  -Shi, Y., (2016), "Reducing greenhouse gas emissions from international shipping: Is it time to consider market-based measures? Marine Policy, 64, pp.123-134.
            -Yu, Z., Golpîra, H., & Khan, S. A. R., (2018), "The relationship between green supply chain performance", energy demand, economic growth and environmental sustainability: An empirical evidence from developed countries. LogForum, 14.