رتبه بندی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه آبریز و مشخصات هیدرولیکی پل در پتانسیل رخداد سیل جهت بازرسی پل های رودخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/road.2021.261741.1927

چکیده

پل‌های رودخانه‌ای بدلیل واقع شدن در یک محیط آبی دینامیک و در زیر یک محیط ترافیکی دینامیکی، از آسیب‌پذیری زیادی برخوردار می‌باشد. علت اصلی تخریب پل‌های مذکور، عمدتا وقوع سیلاب و مسایل هیدرولیکی مرتبط با آن است. جهت مقابله با این موضوع و حرکت در جهت مدیریت دارایی‌های زیرساختی، انجام بازرسی هیدرولیکی پل می‌تواند در تعیین نقاط آسیب‌پذیر بسیار موثر باشد. در این مقاله پارامترهای هیدرولوژیکی مشخصات حوضه آبریز، مشخصات کلی هیدرولیکی پل، مشخصات هیدرولیکی پایه‌ها و کوله‌های پل که در پتانسیل رخداد موثر هستند، پیشنهاد و رتبه‌بندی شده-اند. از موارد مطرح شده می‌توان در تهیه چک لیست بازرسی پل‌های رودخانه‌ای و در نهایت اولویت‌بندی خطرپذیری پل-های رودخانه‌ای استفاده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کل خروجی مطالعات هیدرولوژیکی حوضه آبریز به عنوان یک واحد تاثیر گذار طی فرآیند بازرسی پل و درنهایت اولویت‌بندی خطرپذیری پل مطرح می‌گردد درحالیکه مشخصات کلی پل، مشخصات پایه‌ها و مشخصات کوله‌ها به ترتیب چهار واحد، پنج واحد و سه واحد تاثیر گذار در بازرسی پل و اولویت‌بندی خطرپذیری پل دارند که اهمیت موارد مذکور را نسبت به شاخص هیدرولوژیکی حوضه آبریز بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


- غلامی، م.، قدیم، ع.، احمدی، ر.، محجوب، ا.، پوریاری، م.، ایار، پ.، محب­زاده، ع.ر.، صیادی،ع.ر. و بنی­زمان، ف.، (1398)،­"مجموعه گزارش­های تخصصی سیلاب­های فروردین 98، بررسی آسیب­های راه و ابنیه فنی، گزارش کار گروه حمل و نقل و ابنیه فنی"، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، چاپ اول.
- غیاثی، ر.، (1387)، "مطالعه موردی هفت پل تخریب شده و یا در حال تخریب و تعیین مکانیسم تخریب"، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی.
-­Akay, H., Baduna Kocyigit, M., (2020), “Hydrologic Assessment Approach for River Bridges in Western Black Sea Basin, Turkey”, Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol. 34, No. 1, 04019090.
- Akay, H., Kocyigit, M.B. and Yanmaz, A.M., (2019), “Development of a Safety-Inspection Method for River Bridges in Turkey”, Water, Vol. 11, pp. 1-24.
-­Al-Saif, H. (2010), “Assessing flood vulnerability of Wadi Hanifa Basin and surrounding area, Central Saudi Arabia.” Journal of Environmental Hydrology, Vol. 18 (Jan),
pp. 1–23.
-­FHWA, (2012), “Bridge Inspector's Reference Manual”, Vol. 1, NHI 12-049 & Vol. 2,
NHI 12-050.
-­Horton, R. E., 1932, “Drainage basin characteristics”, Transactions American Geophysical Union, Vol. 13, No. 1, pp. 350–361.
- Horton, R. E., (1945), “Erosional development of streams and their drainage basins, hydro physical approach to quantitative morphology”, Geological Society of America Bulletin, Vol. 56, No. 3, pp. 275–370.
- Johnson, P.A., (2005), “Preliminary Assessment and Rating of Stream Channel Stability”, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 131, No. 10,
pp. 845–852.
-­Lagasse, P.F., Schall, J.D., Johnson, F., Richardson, E.V., Richardson, J.R. and Chang, F., (1995), “Stream Stability at Highway Structures”, 2nd ed., Department of Transportation, Federal Highway Administration, Washington, DC, USA.
- Manfreda, S., Link, O. and Pizarro, A., (2018), “A Theoretically Derived Probability Distribution of Scour”, Water, Vol. 10, No. 11, 1520.
-­Orcesi, A.D., Cremona, C.F., (2011), “Optimization of Maintenance Strategies for the Management of the National Bridge Stock in France”, Journal of Bridge Engineering, Vol. 16, No. 1, pp. 44–52.
- Patel, D. P., Gajjar, C. A., and Srivastava, P. K., (2013), “Prioritization of Malesari mini-watersheds through morphometric analysis: A remote sensing and GIS perspective”, Environmental Earth Sciences, Vol. 69, No. 8,
pp. 2643–2656.
-­Pregnolato, M., (2019), “Bridge Safety is Not for Granted—A Novel Approach to Bridge Management”, Engineering Structures, Vo. 196, 109193.
- Schumm, S. A., (1956), “Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey”, Geological Society of America Bulletin, Vol. 67, No. 5, pp. 597–646.
- Strahler, A. N., (1957), “Quantitative analysis of watershed geomorphology”, Transactions American Geophysical Union, Vol. 38, No. 6,
pp. 913–920.
-­Wardhana, K., and Hadipriono, F. C., (2003) “Analysis of Recent Bridge Failures in the United States”, Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol. 17, No. 3, pp. 151-158.