تحلیل مکان‌مبنای تأثیر شرایط جوی بر تردد وسایل‌نقلیه سبک عبوری از آزادراه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد،گروه مهندسی عمران (راه‌وترابری)، ، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران (راه‌وترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

10.22034/road.2021.250573.1914

چکیده

جایگاه و اهمیت حمل‌ونقل در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست. از آنجاییکه شرایط آب‌وهوایی از جمله عواملی است که الگوهای ترافیکی را در شبکه حمل‌ونقل تحت تأثیر قرار می‌دهد، لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه روشی مکانمند مبتنی بر تحلیلهای آماری جهت بررسی تأثیر پارامترهای آب‌وهوایی از جمله دید افقی، سرعت باد، بارش باران، عمق برف و درجه‌حرارت بر حجم ترافیک وسایل‌نقلیه سبک عبوری ازآزادراه‌هاست. روش پیشنهادی تحقیق در محور برون‌شهری لوشان- قزوین مورد آزمون قرار گرفته است. بمنظور سنجش نوع همبستگی آماری و شناسایی متغیرهای آب‌وهوایی مؤثر بر حجم ترافیک، از آزمون‌ آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. همچنین با طبقه‌بندی متغیرهای آب‌وهوایی طبق حد آستان‌های موجود در منابع مربوطه به تحلیل آماری بررسی وجود تفاوت میان دسته‌بندی‌های انجام شده با تعداد وسا‌یل‌نقلیه، با استفاده از آزمون یو- من ویتنی و کروسکال والیس پرداخته شده است. با توجه به واکنش متفاوت کاربران راه در مواجهه با هر عنصر اقلیمی در زمان‌های گوناگون، نتایج بدست آمده برای هر پدیده جوی با تأکید بر فصول مختلف سال و مقایسه آن‌ها در هر قطعه ارائه شده است. بمنظور انجام تحلیل‌های مکانی نیز، به بررسی مدل رقومی ارتفاعی محور مورد مطالعه و ارتباط نتایج آماری با آن و ارزیابی فاصله میان ایستگاه ترددشمار از نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی موجود، پرداخته شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند در خصوص ارزیابی تأثیر شرایط جوی بر میزان تردد، جهت استفاده مسئولان و برنامه‌ریزان مربوطه در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سودمند واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


- حق‌پناه، ر.، (1395)، "آموزش تهیه مدل ارتفاعی رقومی"، دانشگاه یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا.
-تذکر، ج. و فرهادی‌پور، س.، (1395)، "هواشناسی"، تهران، وزارت آموزش‌وپرورش، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
 
 
 
 
 
-جندقی، غ.، (1383)، "کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم؟"، فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره ششم، ص. 121- 111.
-جندقی، غ.، صادقی، ا.، قدرتی، ع.، (1379)، "آمار و احتمالات مهندسی"، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
-حبیبی‌نوخندان، م. و کمالی، غ.، (1385)، "آب‌وهوا و ایمنی جاده‌ها"، تهران، وزارت راه‌وترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل‌ونقل.
-حسینی، ی.، (1382)، "آمار ناپارامتریک"، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.      
 
-Bardel, K.G., (2017), ‘‘Impact of Adverse Weather on Arctic Road Transport’’, Journal of Transport Geography, 59, pp. 49- 58.
-Datla, S., Saha, P., Roh, H.J., Sharma, S., (2013), ‘‘A Comprehensive Analysis of the Association of HighwayT with Winter Conditions’’, Second Conference of Transportation Research Group of India,
12- 15 December.
-Dehman, A., Drakopoulos, A., (2017), ‘‘How Weather Events Affect Freeway Demand Patterns’’, Journal of the Transportation Research Board, 2615, pp. 113- 122.
-Cools, M., Moons, E., Wets, G., (2010), ‘‘Assessing the Impact of Weather on Traffic Intensity’’, Weather, Climate, and Society, 2, pp. 60- 68.
-Plichta, S.B., Kelvin, E., (2005)­,‘‘Munro’s Statistical Methods for Health Care Research’’, Lippincott Williams & Wilkins Company.
-World Meteorological Organization, Commission for Maritime M., (1970), “The Beaufort scale of wind force: (technical and operational aspects)”, Geneva: WMO.
-McShane, W.R., Prassas, E.S., Roess, R.P., (2011), ‘‘Traffic Engineering’’, Pearson/Prentice Hall.
-Organization WM Manual on the Global Observing System WMN- No. 544- 2017.