نقش استارتاپ‌های اجتماعی در حمل ونقل پاک: مطالعه موردی سیستم اشتراک‌گذاری دوچرخه بیدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران

10.22034/road.2021.261928.1929

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیستم اشتراک‌گذاری دوچرخه جدید در تحرک شهری در ایران به ویژه در تهران و تاثیرات آن در جامعه است. این پژوهش از نوع کیفی بر مبنای مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه و گفتگو با بنیان گذاران و کارشناسان بیدود است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و کدگذاری به وسیله نرم افزار مکس کیو-دی-ای استفاده و به منظور بررسی جذابیت این صنعت و نوآوری‌های اجتماعی و تکنولوژیکی صنعت جدید اشتراک دوچرخه، تجزیه و تحلیل نیروهای پنج گانه پورتر انجام شده است. علاقه اصلی نوآوران اجتماعی در حوزه محیط زیست، کاهش اثرات مخرب محیطی جامعه است. امروزه سیستم‌های دوچرخه اشتراکی که می‌توانند به عنوان راه حلی برای کاهش آلودگی محیط زیست باشد به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش بوده و محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. یافته‌ها نشان داد، به طور کلی سیستم به اشتراک‌گذاری دوچرخه بیدود نسبت به دوچرخه‌های عمومی سنتی درکاهش هزینه‌های مسافرت درون شهری، محدود نبودن دوچرخه سوار از بعد جغرافیایی برای تحویل دوچرخه، از برتری بیشتری برخوردار است. همچنین، با استخراج چالش‌های بیدود مانند: فرهنگ سازی در زمینه استفاده از دوچرخه، عدم پرداخت یارانه به شرکت بیدود، ضعف مالی شرکت بیدود، عدم حمایت و همکاری شهرداری، مناسب نبودن زیرساخت خیابان‌های شهر و غیره، پیشنهادهایی برای برطرف کردن چالش‌های موجود بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


 • -آرایافر، س. و علیزاده، ع.، (1393)، "بررسی آلودگی هوای تهران و سهم خودروها در این آلایندگی"، اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار.

  -چوبانی، م.، (1388)، "آلاینده­های زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست تهران"، تهران: موسسه انتشاراتی سبحان.

  -رضایی، م. و احدی، س.، (1394)، "مسئولیت اجتماعی محیطی شرکت‌ها و مسائل زیست محیطی"، کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد توسعه کسب و کار.

  -عسگری، ط. و حبیبیان، م.، (1395)، "شناسایی سیاست‌های موثر بر سیستم اشتراک دو چرخه در شهر تهران"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، ص. 627-662.

  -فراشائی، ب. و رضا­قلی­زاده، ع.، (2018)، "دسترسی به سامانه دو چرخه اشتراکی بدون محدودیت مکانی: مطالعه موردی شهر مشهد".

  -کاظمی، ف.، (1388)، "آلاینده‌های زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست تهران"، تهران: موسسه انتشاراتی سبحان.

  -مختاری­ملک­آبادی، ر.، (1390)، "تحلیلی جغرافیایی بر نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل پایدار شهراصفهان سال سوم"، شماره نهم، تابستان.

  -ملک­حسینی، ع. و درگاهی، م.م. و حاجی شریفی، آ. و کرمی نژاد، ط. و رمضان زاده لسبوئی، م.، (1391)، "بررسی عوامل موثر درمیزان استفاده از دوچرخه اشتراکی در حمل و نقل شهری نمونه موردی محله­های هفت حوض و مدائن"، (منطقه8).

  -ملک نیا، م.، عرب­زاده، ش. و ایرانی، م.، (1394)، "مسئولیت اجتماعی محیطی شرکت‌ها و مسائل زیست محیطی"، کنگره بین­المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار.

  -مهرپویا، ی. و ایوبی­نژاد، ج.، (1396)، "بررسی تاثیر هوشمند سازی ایستگاه‌های دوچرخه عمومی شهر مشهد و استفاده از دوچرخه‌های هوشمند بر ارتقای جایگاه آن به عنوان موردی از حمل نقل عمومی درون شهری".

  • Afzalan, N., & Sanchez, T., (2017), “Testing the use of crowd sourced information: Case study of bike-share infrastructure planning in Cincinnati”, Ohio. Urban Planning, 2(3), pp.33-44.
  • Aline Chevalier, Manuel Charlemagne, Leiqing X (­2019), “Bicycle acceptance on campus: Influence of the built environment and shared bikes”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 76, pp. 211-235
  • Axsen, J., & Sovacool, B. K., (2019), “The roles of users in electric, shared and automated mobility transitions”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 71, pp.1-21.
  • Bardi, A., Mantecchini, L., Grasso, D., Paganelli, F., & Malandri, C., (2019), “Flexible Mobile Hub for E-Bike Sharing and Cruise Tourism: A Case Study”, Sustainability, 11(19), pp.5462.
  • Bouton, S., Knupfer, S., Mihov, I. and Swartz, S. (2015), “Urban mobility at a tipping point. [online] McKinsey &Company. Available at:http://sustainability-and-resource-productivity/our-insights/urban-mobility-at-a-tippingpoint [Accessed 12 Jun. 2017].
  • Cao, Y., & Shen, D., (2019), “Contribution of shared bikes to carbon dioxide emission reduction and the economy in Beijing”, Sustainable Cities and Society, 51, 101749.
  • Caulfield, B., O'Mahony, M., Brazil, W., & Weldon, P. (2017), “Examining usage patterns of a bike-sharing scheme in a medium sized city. Transportation research part A: policy and practice, 100, pp.152-161.
  • Chevalier, A., Charlemagne, M., & Xu, L., (2019), “Bicycle acceptance on campus: Influence of the built environment and shared bikes”, Transportation research part D: transport and environment, 76, pp.211-235.
  • Duarte, F., (2016), “Disassembling bike-sharing systems: Surveillance, advertising, and the social inequalities of a global technological assemblage”, Journal of Urban Technology, 23(2), pp.103-115.
  • Ghanem, A., Elhenawy, M., Almannaa, M., Ashqar, H. I., & Rakha, H. A., (2017), “Bike share travel time modeling: San Francisco bay area case study. In 2017 5th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), pp. 586-591. IEEE.

  -Loidl, M., Müller, U. W., & Zagel, B., (2019), “A spatial framework for planning station based bike sharing systems”, Journal of European Transport Research Review.

  -Ma, Y., Rong, K., Mangalagiu, D., Thornton, T., & Zhu, D., (2018), “Coevolution between urban sustainability and business ecosystem innovation: Evidence from the sharing mobility sector in Shanghai”, Journal of cleaner production.

  -Macário, R., (2007), “What is Strategy in Urban Mobility Systems? In 10th Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport”, ‌[online] MIT Portugal, pp.15. https://www.mitportugal.org/about/documents/transportation-systems-1/related-literatu re/279-what-is-strategy-in-urban-mobility-systems/file.

   

   

   

   

  -Munkácsy, A., & Monzón, A., (2018), “Diffusion of Bike Sharing as an Innovation Vector in the City: The Case of BiciMAD, (Madrid), Journal of Urban Technology.

  -Munkácsy and Monzón, (2017), Potential User Profiles of Innovative Bike-Sharing Systems: The Case of BiciMAD (Madrid, Spain)

  -Nilsson, J. H., (2019), “Urban bicycle tourism: path dependencies and innovation in Greater Copenhagen”, Journal of Sustainable Tourism.

  -OECD, (2016), “The economic consequences of outdoor pollution. Policy highlights. Available at https://www.oecd.org/environment/indicatorsmodelling, outlooks/Policy Highlights Economic consequences of outdoor air pollutionweb, pdf Accessed September.

  -OECD (2011), “Towards green growth: Monitoring progress. OECD indicators, Paris, France: OECD Publishing. Available at http://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf Accessed September, 2017.

  -Rojas-Rueda, D., de Nazelle, A., Teixidó, O., & Nieuwenhuijsen, M. J., (2013), “Health impact assessment of increasing public transport and cycling use in Barcelona: a morbidity and burden of disease approach. Preventive medicine, 57(5), pp.573-579.

  -Shaheen, S., Guzman, S., & Zhang, H., (2010), Bikesharing in Europe,The Americas, and Asia: Past, Present, and Future.

  -Unceta, A., Luna, Á., Castro, J., & Wintjes, R. (2019), “Social Innovation Regime: an integrated approach to measure social innovation European Planning.

  -Wang, H., Naghavi, M., Allen, C., Barber, R. M., Bhutta, Z. A., Carter, A., Murray, J. L., (2016), “Global, regional and national life expectancy, all cause mortality, and cause specific mortality for 249 causes of death,1980‐2015, “a systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2015”, Lancet, 388, pp.1459–1544.

  -Wu & Ying Xue, (2017), “Innovations of bike sharing industry in China A case study of Mobike’s station-less bike sharing system Feifei.

  -Y, Z., T, T., M.J.G, B., & M.F.A.M, v., (2017), “The characteristics of bike-sharing usage: case study in Zhongshan”, China.

  -Zhang, Y., Thomas, T., Brussel, M., & Van Maarseveen, M., (2017), “Exploring the impact of built environment factors on the use of public bikes at bike stations: case study in Zhongshan”, China. Journal of transport geography, 58, pp.59-70.