بررسی مشکلات و موانع دوچرخه سواری در شهرها (مطالعه موردی شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده برق- رایانه و فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد واحد قزوین، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

10.22034/road.2021.264860.1932

چکیده

افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه شخصی و توجه ناکافی به سامانه حمل و نقل عمومی منجر به شکل گیری و بروز نابه سامانی های ترافیکی و زیست محیطی در عرصه شهر شده است، با همه این اوصاف دوچرخه سواری جایگاه خود را در ساختار حمل و نقل نیافته است. هدف این پژوهش بررسی مشکلات و موانع دوچرخه سواری در شهر قزوین می‌باشد و روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی - توصیفی است. یکی از عوامل تأثیرگذار برای تشویق شهروندان جهت استفاده از دوچرخه یافتن مشکلات دوچرخه سواری در شهر و اولویت بندی در رفع آن ها می‌باشد. طبق مجموع بررسی هایانجام شده، شامل پرسشگری انجام گرفته و استانداردهای موجود بااستفاده از روش تاپسیس موانع و مشکلات دوچرخه سواری در شهر قزوین مورد تحلیل قرارگرفت. 42 درصد و 24 درصد از دوچرخه سواران علت نامناسب بودن مسیرهای دوچرخه را وجود پارک خودرو و موانع در این مسیرها ذکر کرده‌اند و مهم ترین مشکل دوچرخه سواران در شهر قزوین نبود ایمنی کافی جهت تردد در شهر قزوین می‌باشد. همچنین طبق نتایج بدست آمده 37درصد از دوچرخه سواران در طول سفر خود حداقل یکبار دچار سانحه شده اند که 25 درصد این تصادفات جرحی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


-­Abotalebiesfahani, M., & Babaeedehkordi, H., (2013), “Bikersystem implementationin order toimprovepersonal, social, environmentaland trafficof the city andcitizens. Thir teen the International Conference onTransportation and Traffic”, Engineering. Tehran: Department of Transport and Traffic, pp.192-180. Retrieved on February 13.
- A.P. Design, (2012), “Los Angeles Bicycle Master Plan, Los Angeles”.
 
-­Boufous S., De Rome L., Senserrick T., and Ivers R., (2011), “Cycling Crashes in Children, Adolescents, and Adults—A Comparative Analysis”, Traffic Injury Prevention, pp.244-250.
-­­Berridge G., (2012), “The promotion of cycling in London: The impact of the (2007) Tour de France Grand depart on the image and provision of cycling in the capital”, Journal of Sport & Tourism, 17:1, pp.61-43.
-­Doroodi, M.R., & Shojaee, L., &sadat Tosi, S.S., (2009), “The use of bicycles as asustainable transport strategy for the region itself”, in Tehran case, The Eleventh International Conference. ontransportandtrafficengineering, pp.1-17.
-­­E.H. Forman, S.I. Gass, (2001), “The analytic hierarchy process—an exposition, Operations research, 49(4), pp.469-486.
-­European Conference of  Ministers of Transport, Assessment & decision making for sustainable transport, European Conference of  Ministers of Transport,France,­) 2004(,T.Litman, Well measured: Developing indicator sustainable and livable transport planning, Victoria Transport Policy Institute.
-­­Hataminajad, H., & Ashrafi, Y., (2009), “Bikeand its role in sustainable urban transport in case there fore”, human geography studies, 70, pp.45-63.
- (1997), “The Department of City Planning and Transportation of New York City”, New York City Bicycle Master Plan.
 
-­Moudon, AV., Chanam L., Allen D. Cheadle, CW. Collier, DJ., Thmas LS. and Robert D., (2005), “Cycling and the built environment, a US perspective, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 3, 10, pp.257 -261.
-­­Rissel, C., (2008), “Cycling to work in Sydney: analysis of journey-to-work Census data from 2001 and 2006”, Liverpool: Sydney South West Area Health Service, Health Promotion Service.
-­­Stehlin J., (2013), “Regulating Inclusion: Spatial Form, Social Process, and the Normalization of Cycling Practice in the USA”, Mobilities, 10, pp.1-21.
-­T.Hsu, Y.Lin, (2011), “A model for planning a bicycle network with multi-criteria suitability evalution using GIS,WIT Transactions on Ecology and the Environment”, 148(2011), pp.243-244.
-­­Taghvaee, M., Fathi, E., (2011), “Criteria for locating and designing bike routes with an emphasis on Isfahan, Applied Sociology”, 22(43), pp.136-152.
-T.Litman, (1994), “Bicycling and transportation demand management, Transportation Research Record,(1441).
-­­Wardman, M., Tight, M., Page, M., (2007), “Factors influencing the propensity to cycle to work”, Trans. Res. 41, pp.339–348.